Bài 9: Các loại rễ Các miền của rễ

Bài 9: Các loại rễ Các miền của rễ

SINH HỌC 6 BÀI 9: GIẢI BÀI TẬP CÁC LOẠI RỄ. CÁC MIỀN CỦA RỄ

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh 1 mục I

Quan sát và ghi lại thông tin về những loại rễ khác nhau.

Hãy đặt các cây lại cùng với nhau trong từng nhóm học sinh.

Kiểm tra cẩn thận các rễ cây và phân loại chúng thành hai nhóm.

Viết những đặc điểm dùng để phân loại rễ cây làm hai nhóm.

Đặt các cây lại cùng với nhau một lần nữa, quan sát rễ cây một cách cẩn thận và đối chiếu với H.9.1, xếp loại rễ cây vào một trong hai nhóm A hoặc B.

Lấy một cây ở nhóm A, một cây ở nhóm B. Quan sát, nhận xét, rút ra đặc điểm của từng loại rễ.

Trả lời

Rễ giữ cho cây mọc được trên đất. Rễ hút nước và muối khoáng hoà tan.

Không phải tất cả các loại cây đều có cùng một loại rễ.

Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm.

+ Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.

+ Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân.

2. Lệnh 2 mục I

Điền vào chỗ trống các câu sau bằng từ thích hợp chọn trong các từ: rễ cọc, rễ chùm.

Có hai loại rễ chính:

có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rể con mọc xiên.

Từ các rẻ con lại mọc ra nhiêu rể bé hơn nữa.

gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc toả ra từ gốc

thân thành một chùm.

Hãy quan sát H.9.2, ghi tên cây có rễ cọc, cây có rễ chùm:

+ Cây có rễ cọc:

+ Cây có rễ chùm:

Trả lời

Điền vào chỗ trống các câu sau bằng từ thích hợp chọn trong các từ: rễ cọc, rễ chùm.

Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm .

Rễ cọc có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.

Rề chùm gồm nhiều rẻ con, dài gần bằng nhau, thường mọc toả ra từ gốc thân thành một chùm.

Cây có rể cọc: bưởi, cải, hổng xiêm.

Cây có rễ chùm: tỏi tây, mạ (lúa).

3. Lệnh mục 2

Xem H.9.3 và đối chiếu với bảng dưới đây. Ghi nhớ.

Trả lời

Học sinh cần nhớ các miền rễ và chức năng của các miền.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 31 SGK sinh học 6: Hãy liệt kê 5 cây có loại rễ khác nhau mà em quan sát được vào bảng sau:

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Đậu xanh

2

Hành

3

Cà chua

4

Ngô

5

Nhãn

6

Lúa

Trả lời

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Đậu xanh

X

2

Hành

X

3

Cà chua

X

4

Ngô

X

5

Nhãn

X

6

Lúa

X

Giải bài tập 2 trang 31 SGK sinh học 6: Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Trả lời

– Miền trưởng thành có các mạch dẫn có chức năng chính là dẫn truyền.

– Miền hút có các lông hút có chức năng hấp thụnước và muối khoáng.

– Miền sinh trưởng là nơi tế bào phân chia làm cho rễ dài ra.

– Miền chóp rễ là phần tận cùng của rễ có chức năng che chở cho đầu rễ.

Từ khóa: , ,