Bài luyện tập 1

BÀI LUYỆN TẬP 1

Giải bài tập 1 trang 30:

a) Hãy chỉ ra từ nào (những từ in đậm) chì vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây:

– Chậu có thể làm bằng nhôm hay chất dẻo.

Xenlulozo là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân cây gỗ, tre, nứa…

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8g/cm3; nhôm có D = 2,7g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozo) có D= 0,8g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất.

Hướng dẫn giải

a) Vật thể: Chậu, thân cây (gỗ, tre, nứa…);

Chất: sắt, nhôm, chất dẻo, xenlulozơ.

b) Dùng nam châm hút sắt (tách riêng được sắt). Bỏ hỗn hợp còn lại vào nước, nhôm chìm xuống còn gỗ nổi lên. Gạn và lọc tách riêng được hai chất này.

Giải bài tập 2 trang 30: Cho biết sơ đồ hình bên là sơ đổ nguyên tử magie.

a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài cùng.

b) Nêu điểm khác và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (xem sơ đồ ỏ bài tập 5, Bài 4 – Nguyên tử trang 16).

Hướng dẫn giải

a) Trong hạt nhân có 12p, trong nguyên tử có 12e, số electron lớp ngoài cùng bằng 2.

b) Khác nhau về số p và số e (ở nguyên tử canxi là 20), giông nhau về số e lớp ngoài (đều bằng 2).

Giải bài tập 3 trang 31: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử o và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố (xem bảng 1 trang 42).

Hướng dẫn giải

a) Mhc = 2 x 31 = 62đvC.

b) Nguyên tử khối của X = (62-16) / 2 = 23đvC (Na).

Giải bài tập 4 trang 31: Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp:

a) Những chất tạo nên từ hai ……….. trở lên được gọi là ……………….

b) Những chất có ……………. gồm những nguyên tử cùng loại ……………….. được gọi là ………..

c) ………… là những chất tạo nên từ một ……………….

d) …………… là những chất có ………………. gồm những nguyên tử khác …………… loại

e) Hầu hết các ……………. có phân tử là hạt hợp thành, còn ………………… là hạt hợp thành của …………….. kim loại.

Hướng dẫn giải

a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên được gọi là hợp chất.

b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau được gọi là đem chất.

c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học.

d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

Giải bài tập 5 trang 31: Khẳng định sau gồm hai ý: “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi ở đúng 100°C”.

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai;

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng;

C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích ý 1 ;

D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích ý 1;

E. Cả hai ý đều sai.

Hướng dẫn giải

Phương án D.

Từ khóa: , ,