Bài luyện tập 5

BÀI LUYỆN TẬP 5

Giải bài tập 1 trang 100 SGK hóa học 8: Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy trong oxi của các dơn chất: cacbon, photpho, hiđro, nhôm, biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hoá học: CO2, P2O5, H2O, Al2O. Hãy gọi tên các chất tạo thành.

Hướng dẫn giải

C + O2    CO2

4P + 5O2  2P205

2H2O2  2H2O ;

2Al + 3O2  Al2O3

Giải bài tập 2 trang 100 SGK hóa học 8: Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy? Tại sao thực hiện dược các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy?

Hướng dẫn giải

Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy:

– Hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.

– Cách li chất cháy với khí oxi.

Các biện pháp này phải làm đồng thời và có vậy thì sẽ dập tắt được sự cháy.

Giải bài tập 3 trang 101 SGK hóa học 8:Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao?

Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5. Gọi tên các oxit đó.

Hướng dẫn giải

Các oxit axit: CO2, SO2P2O5 vì là oxit của phi kim tương ứng với một axit (H2CO3, H2SO3, H3PO2).

Các oxit bazơ: Na2O, CaO, Fe2O3 vì là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ (NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3).

Giải bài tập 4 trang 101 SGK hóa học 8: Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng:

Oxit là hợp chất của oxi với:

A. Một nguyên tố kim loại;

B. Một nguyên tố phi kim khác;

C. Các nguyên tố hoá học khác;

D. Một nguyên tố hoá học khác;

E. Các nguyên tố kim loại.

Hướng dẫn giải

Câu phát biểu đúng: D.

Giải bài tập 5 trang 101 SGK hóa học 8: Điền chữ s (sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai:

A. Oxit được chia ra hai loại chính là: oxit axit và oxit bazơ

B. Tất cả các oxit đểu là oxit axit

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ

D. Oxit axit thường là oxit của phi kim

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim

G. Oxit bazơ là oxit của kim loại tương ứng với bazơ

Hướng dẫn giải

Câu phát biểu sai: B, C, E.

Giải bài tập 6 trang 101 SGK hóa học 8:Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hoá hợp hay phản ứng phân hủy, vì sao:

a) 2KMnO4    —> K2MnO4 + MnO2 + O2

b) CaO  + CO2   —>  CaCO3

c) HgO  —> 2Hg + O2

d) Cu(OH) —>  CuO + H2O.

Hướng dẫn giải

Phản ứng hoá hợp: b), vì một chất mới sinh ra từ hai chất ban đầu.

Phản ứng phân hủy: a), c), d), vì một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Giải bài tập 7 trang 101 SGK hóa học 8: Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản ứng cho dưới đây:

a) 2H2 + O2   —> 2H2O

b) 2Cu + O2 —>2CuO

c) H20 + CaO  —> Ca(OH)2

d) 3H2O + P2O5 —> 2H3PO4.

Hướng dẫn giải

Các phản ứng có xảy ra sự oxi hoá: a), b).

Giải bài tập 8 trang 101 SGK hóa học 8: Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.

a) Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%?

b) Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ Mn02 thì lượng kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chĩ rõ điều kiện phản ứng.

Hướng dẫn giải

a) Thể tích khí oxi cần dùng:

nO2 = 2,22 / 22,4

Phương trình hoá học của phản ứng nhiệt phân KMnO4:

2KMnO4 ———>  O2K2MnO4+ MnO2

2 mol                  1 mol

x mol                  2,22 / 22,4 mol

b) Phương trình phản ứng nhiệt phân KClO3:

Từ khóa: , , ,