Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

– Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

Trả lời:

Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ chính các hoạt động trao đổi chất của tế bào và cơ thể (C02, nước tiểu, mồ hôi,…), hoặc từ hoạt động tiêu hoá đưa vào cơ thể một số chất quá liều lượng (các chất thuốc, các ion, côlestêrôn,..)

2. Lệnh mục 2

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:

a) Thận, cầu thận, bóng đái.

b) Thận, ống thận, bóng đái.

c) Thận, bóng đái, ống đái.

d) Thận, Ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:

a) Thận.

b) Ông dẫn nước tiểu.

c) Bóng đái

d) Ống đái.

3. Cấu tạo của thận gồm:

a) Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu.

b) Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận.

c) Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng, bể thận.

d) Phần vỏ và phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận.

4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:

a) Cầu thận, nang cầu thận.

b) Nang cầu thận, ống thận.

c) Cầu thận, ống thận.

d) Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

Trả lời:

Câu 1: d;   Câu 2: a;    Câu 3: d;    Câu 4: d.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 124 SGK sinh học 8: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

Trả lời:

Nhờ hoạt động bài tiết mà các tính chất của môi trường bên trong (pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu,…) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

Giải bài tập 2 trang 124 SGK sinh học 8: Các sản phẩm thái chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Trả lời:

* Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

* Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên:

– Hệ hô hấp thải loại CO2.

– Da thải loại mồ hôi.

– Hệ bài tiết nước tiểu thải loại nước tiểu.

Giải bài tập 3 trang 124 SGK sinh học 8: Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?

Trả lời:

Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu:

– Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

– Thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu, gồm 2 quả thận; mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

– Mỗi một đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là một búi mao mạch máu), nang cầu thận (thực chất là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận), Ống thận.

Từ khóa: ,