Đãi ngộ Tối huệ quốc là gì ???

Đãi ngộ Tối huệ quốc:

Đãi ngộ tối huệ quốc là chính sách không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế, nó đề ra chó tất cả các đối tác thương mại quy chế hải quan và thuế quan như nhau.

Đãi ngộ Tối huệ quốc là một trong những, quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng cùa hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). .

Thuật ngữ “đãi ngộ tối huệ quốc” được ra đời vào cuối thế kỷ XIX trong thực tiễn thương mại của Hoa Kỳ. Đãi ngộ Tối huệ quốc vào thời điểm ra đời chỉ mang ý nghĩa của chế độ thương mại thuận lợi nhất mà quốc gia sở tại có thể dành cho hàng hoá nhập khẩu đối tác thương mại của mình. Quy chế này mang tính chất có đi có lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại hiện đại, quy chế Tối huệ quốc mang ý nghĩa chuẩn mực của sự đối xử ưu đãi mà một quốc gia phải dành cho các đối tác thương mại của mình. Nói cách khác, quốc gia phải bảo đảm dành cho tât cả các quốc gia đối tác một chế độ ưu đãi thương mại thuận lợi như nhau. Trong các điều ước quốc tế về thương mại cũng như luật thương mại quôc gia, đãi ngộ tối huệ quốc thườnẹ được thể hiện dưới dạnp quy định yêu cầu các sản phâm hàng hoá dịch vụ có xuat xứ từ một quốc gia đối tác được hưởng chê độ thương mại “không kém ưu đãi hơn chế độ ưu đãi nhất” mà quốc gia sở tại dành cho những sản phẩm hàng hoá dịch vụ tương tự cùa bất kỳ quốc gia nào khác. Với sự tồn tại của chế độ đãi ngộ tối huệ quốc, các quốc gia sẽ được bào đảm rằng quốc gia đối tác thương mại cùa mình sẽ không dành cho quốc gia khác chê độ thương mại ưu đãi hơn, qua đó triệt tiêu lợi thế cạnh tranh tự nhiên của họ đối với sản phẩm hàng hoá dịch vụ cụ thể trong cạnh tranh với các quốc gia liên quan đó.