Dây Thần Kinh Tủy (Sinh Học 8)

BÀI 45: GIẢI BÀI TẬP DÂY THẦN KINH TỦY

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

Căn cứ vào kết quả ghi được ở bảng trên, hãy rút ra kết luận về chức năng của các rễ tuỷ, rồi từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tuỳ.

Trả lời:

– Từ tuỷ sống phát đi 31 đôi dây thần kinh tuỷ.

– Các dây thần kinh tuỷ liên hê với tuỷ sống qua rễ truớc và rễ sau ưong đó bao gồm các bó sợi hướng tâm (nối với tuỷ sống qua rễ sau) và các bó sợi li tâm (nối với tuỷ qua rề trước).

– Rễ trước dẫn ưuyền xung vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng (cơ chi)

– Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

1. Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha?

Trả lời:

Dây thần kinh tuỷ là dây pha vì dây thần kinh tuỷ bao góm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hộ với tuỷ sống qua rễ sau và rễ trước. Rễ sau là rễ cảm giác, rễ trước là rễ vận động.

2. Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rẻ tuỷ, em Quang đã vô ý thức mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất?

Trả lời:

Có nhiều phương án, nhưng phương án đơn giản nhất là kích thích mạnh chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau.

Từ khóa: , ,