Friends Unit 1 Lớp 7 Trang 10

Friends Unit 1 Lớp 7 Trang 10

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

A. FRIENDS (Bạn Hữu)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

a. Ba : Chào Nga.

Nga : Chào Ba. Vui gặp lại bạn.

Ba : Vui gặp lại bạn.

Nga : Đây là bạn cùng lớp mới của chúng ta. Tên của bạn ấy là Hoa.

Ba : Vui được gặp bạn.

Hoa. : Vui dược gặp bạn.

b. Hoa : Xin chào. Tên của tôi là Hoa.

Nam : Rất vui được gặp bạn, Hoa. Tên của tôi là Nam. Có phải bạn là học sinh mới không?

Hoa : Vâng. Tôi học lớp 7A.

Nam : Ô! Tôi cũng vậy.

Now answer. (Bây giờ trả lời.)

a. The new girl’s name is Hoa.

b. She’s in Class 7A.

c. Nam is also in Class 7A.

2. Read. Then answer the questions (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Hoa là học sinh mới ở Lớp 7A. Bạn ấy quê ở Huế và cha mẹ của bạn ấy vẫn còn sống ở đấy. Bạn ấy sống với chú và cô của bạn ấy ở Hà Nội.

Hoa có nhiều bạn ở Huế, nhưng bạn ấy không có bạn nào ở Hà Nội. Nhiều điều khác biệt. Trường mới của bạn ấy to hơn trường cũ. Trường mới của bạn ấy có nhiều học sinh. Trường cũ của bạn ấy không có nhiều học sinh. Hoa buồn. Bạn ấy nhớ cha mẹ và các bạn. 

Questions (Câu hỏi).

a. Hoa is from Hue.

b. She’s staying with her uncle and aunt.

c. No. She doesn’t have many friends in Ha Noi.

d. Her new school is bigger than her old one and has more students.

e. Hoa’s unhappy because she misses her parents and her friends.

3. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Nga : Xin chào thầy Tân.

Thầy Tân : Xin chào Nga. Em khoẻ không?

Nga : Em rất khoẻ. Cám ơn thầy. Còn thầy?

Thầy Tân :Tôi khoẻ. Cám Ơ11. Tạm biệt. Gặp lại nhé.

Nga : Tạm biệt.

4. Listen. Complete these dialogues (Nghe. Hoàn chỉnh các bài đối

thoại này.)

a. Mr Tân : Hello, Liên. How are you?

Miss Liên :  Pretty good. Thank you. How about you, Tân?

Mr Tân:      Not bad, but I’m very busy.

Miss Liên :  Me, too.

b. Nam :     Good afternoon, Nga. How is everything?

Nga :          OK. thanks. How are you today. Nam?

Nam :         Just fine, thanks.

Nga :          I’m going to the lunchroom.

Nam :         Yes. So am I.

5. Listen. Write the letters of the dialogues in the order you hear.

(Nghe. Viết mẫu tự của các bài đối thoại theo thứ tự em nghe.)

1 – c;        2 – b;           3 – d;           4 – a