GDP, GNI. Ý nghĩa của các chỉ tiêu GDP/người và GNI /người

GDP, GNI. Ý nghĩa của các chỉ tiêu GDP/người và GNI /người

GDP là tổng sản phẩm trong nước (viết tắt theo tên tiếng Anh là Gross Domestic Product) là tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà một nền kinh tế tạo ra bên trong một quốc gia, không phân biệt do người trong nước hay người nước ngoài làm ra, ở một thời kì nhất định, thường là một năm.

GDP thường được dùng để phân tích cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng cùa nền kinh tế. GDP/người là một trong ba chỉ tiêu đánh giá sự phát triển con người. Tổng sản phẩm trong nước thể hiện số lượng nguồn của cải làm ra ở bên trong một quốc gia, sự phồn vinh hay khả năng hay khả năng phát triển kinh tế của quốc gia đó.

GNI là tổng thu nhập quốc gia (viết tắt theo tên tiếng Anh là Gross National Income) là tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của một quốc gia, ở một thời điểm nhất định, thường là một năm.

Như vậy, GNI = GDP + nguồn thu nhập từ nước ngoài – nguồn thu nhập phải chuyển cho nước ngoài (thu nhập từ nước ngoài do có vốn đầu tư ra nước ngoài, nguồn thu do người lao động từ nước ngoài chuyển về; thu nhập phải chuyển cho nước ngoài do vốn đầu tư cùa họ vào trong nước).

GNI là thước đo tổng hợp lớn nhất của thu nhập quốc dân. GNI chỉ rõ chủ sở hữu và hưởng thụ nguồn cùa cải đã làm ra.

GDP và GNI bình quân đầu người được tính bàng GDP và GNI chia cho tổng số dân cùa nước đó ở cùng thời điểm. Việc tính GDP/người và-GNI/người có ý nghĩa rất lớn. Thông qua chỉ tiêu này có thể đánh giá không chỉ khả năng và trình độ phát triển kinh tế mà cả mức sổng cùa mỗi người dân ở từng nước.