Getting Started Unit 5 Lớp 8

UNIT 5: STUDY HABITS

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule. (Thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời câu hỏi về thời khóa biểu bài học của em.)

– How often do we have math?

We have math five times a week.

– How often do we have English?

We have English twice a week.

– How often do we have physics and chemistry?

We have physics and chemistry twice a week for each.

– How often do we have history and geography?

We only have one period a week for history and geography.

– How often do we have physical education?

We have physical education once a week.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Listen and Read Unit 5 Lớp 8

 Speak Unit 5 Lớp 8

 Listen Unit 5 Lớp 8

 Read Unit 5 Lớp 8

 Write Unit 5 Lớp 8

 Language Focus Unit 5 Lớp 8

Từ khóa: ,