Getting Started Unit 6 Lớp 8 Trang 54

UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Identify the activities that the Ho Chi Minh Young Pioneer and Youth Organization(Y&Y) participate in. Check () the boxes, then add more activities to your list. (Hãy xác định các hoạt động Đội Thiếu Niên Tiền Phong và Thanh Niên Hồ Chí Minh tham gia. Ghi dấu () vào khung, sau đó thêm các hoạt động vào danh sách.) 

a. ✓ Helping blind people (Giúp người mù).

b. ✓ Helping elderly people (Giúp người già).

c. Helping handicapped children (Giúp trẻ em khuyết tật) .

d. ✓ Cleaning up beaches (Làm vệ sinh bãi biển).

e. . . Caring for animals (Săn sóc thú vật).

f. Taking part in sports (Tham gia thề thao).

g. Helping victims of natural disasters (Giúp nạn nhân các thiên tai).

h. Participating in the ainti-illiteracy campaign (Tham gia phong trào chống mù chữ).

i.  ✓ Cleaning up streets (Làm vệ sinh đường phố).

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Listen and Read Unit 6 Lớp 8 Trang 54

 Speak Unit 6 Lớp 8 Trang 55

 Listen Unit 6 Lớp 8 Trang 56

 Read Unit 6 Lớp 8 Trang 57

 Write Unit 6 Lớp 8 Trang 58

 Language Focus Unit 6 Lớp 8 Trang 60

Từ khóa: ,