Giải bài tập dòng điện trong chất điện phân

Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Thuyết điện li

Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazơ và muôi bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là ion, ion có thể chuyên động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Anion mang điện âm là gốc axit hoặc nhóm (OH), còn cation mang điện dương là ion kim loại, ion H+ hoặc một số nhóm nguyên tử khác.

2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân:

Là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

3. Hiện tượng dương cực tan

Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi các anion đi tới anốt kéo các ion kim loại của điện cực tan vào dung dịch.

4. Các định luật Faraday

a) Định luật Faraday thử nhất

Khôi lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bìnb đó.

M = kq

b) Định luật Faraday thứ hai

Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó. Hê số tỉ lê là 1/F , trong đó F goi là số Faraday.

c) Công thức Faraday:  

Trong đó: m là khôi lượng chất giải phóng ở điện cực (g)

                 F = 96494 C/mol tương đương 96500 C/mol 

B. CÂU HỎI XỬ LÍ THÔNG TIN

C1. Để phân biệt môi trường dẫn điện có phải là chất điện phân không, ta có thể làm cách nào?

Hướng dẫn

Để phân biệt môi trường dẫn điện có phải là chất điện phân không, ta nhúng hai điện cực vào dung dịch và nôi hai điện cực đó với một nguồn điện, sau đó quan sát hiện tượng diễn ra ở các điện cực. Nếu có các phản ứng phụ xảy ra ở các điện cực thì môi trường dẫn điện đó là chất điện phân.

C2. Vì sao các định luật Fa-ra-đây có thế áp dụng cả với các chất được giải phóng ở điện cực nhờ phản ứng phụ?

Hướng dẫn

Các định luật Fa-ra-đây có thể áp dụng cả với các chất được giải phóng ở điện cực nhờ phản ứng phụ là do định luật này đã chỉ ra:

– Dòng điện trong chất điện phân không những tải điện lượng mà còn tải cả vật chất.

– Khôi lượng chất đi đến cực tỉ lệ thuận với điện trường chạy qua bình điện phân.

– Khối lượng chất đi đến điện cực tỉ lệ thuận với khối lượng của ion (hay khối lượng mol nguyên tử A của nguyên tố ấy tạo nên ion ấy).

– Khối lượng chất đi đến điện cực tỉ lệ nghịch với điện tích của ion (hay hóa trị n của nguyên tố tạo ra ion ấy).

C. CÂU HỎI – BÀI TẬP

1. Nội dung của thuyết điện li là gì? Aniôn thường là phần nào của phân tử?

Hướng dẫn

Nội dung của thuyết điện li: Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazơ và muôi bị phân li (một phần hay toàn bộ) thành các nguyên tử hay các nhóm nguyên tử tích điện gọi là iôn, iôn có thể chuyến động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Anion là các iôn âm nên là gốc axít hay iôn OH.

2. Dòng điện trong chất điện phân khác với dòng điện trong kim loại như thế nào?

Hướng dẫn

Dòng điện trong chất điện phân là dòng iôn dương và iôn âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau; trong khi đó dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do. Sự khác nhau ở đây là khác nhau về loại hạt tải điện.

3. Hãy nói rõ hạt tải điện nào mang dòng điện trên các phần khác nhau của mạch điện có chứa bình điện phân:

a) dây dẫn và điện cực.

b) ở sát bề mặt hai điện cực.

c) ở trong lòng chất điện phân.

Hướng dẫn

a) Ở dây dẫn và điện cực, hạt’tải điện là electron.

b) Ở sát bề mặt hai điện cực: ở mật anôt hạt tải điện là các iôn âm, ở mặt catốt là các ion dương.

c) Ở trong lòng chất điện phân, hạt tải điện là các ion dương và âm.

4. Chất điện phân thường dần điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

Hướng dẫn

Chất điện phân thường dẫn điện kém hơn kim loại vì:

– Mật độ các ion trong chất điện phán thường nhỏ hơn mật độ các electron tự do trong kim loại.

– Khôi lượng và kích thước của ion lớn hơn khôi lượng và kích thước của electron nên tốc độ của chuyển động có hướng của chúng nhỏ hơn so với electron.

– Môi trường dung dịch điện phân rất mất trật tự nên các ion bị cản trở nhiều hơn so với các electron trong kim loại.

5. Hai bê điện phân: bể A để luyện nhôm, bể B để mạ niken. Hỏi bể nào có dương cực tan? Bố nào có suất phản điện?

Hướng dẫn

Bể B (mạ niken) có hiện tượng dương cực tan. Bể A (luyện nhôm) không có hiện tượng dương cực tan nên toàn bộ bình điện phân được xem như một máy thu điện và có suất phản điện.

6. Phát biểu định luật Pha-ra-đây, viết công thức Fa-ra-đây và đơn vị dùng trong công thức này.

Hướng dẫn

– Định luật Fa-ra-đây thứ nhất:

Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với điện lượng chạy qua bình đó.

Công thức: m = kQ. Với k là đương lượng điện hóa (đơn vị kg/C).

– Định luật Fa-ra-đây thứ hai:

Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố tí lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó. Hê số tỉ lê là 1/F, trong đó F goi là số fa-ra-đây (F = 96500 c/mol).

Công thức: 

Trong đó, I là cường độ dòng điện không đối đi qua bình điện phân (đơn vị a) và t là thời gian dòng điện chạy qua bình (đơn vị s).

7. Khi điện phân dung dịch H2SO4 với điện cực bẳng grafit, thì ta thu được khí Oxi bay ra. Có thể dùng công thức Fa-ra-đây để tìm khôi lượng Oxi bay ra được không?

Hướng dẫn

Vì các định luật Fa-ra-đây có thể áp dụng cả đối với các chất được giải phóng ở điện cực nhờ phản ứng phụ nên có thể dùng định luật này để tìm khối lượng Oxi bay ra.

Trong bài tập 8 và 9 dưới đây, phát biểu nào là chính xác?

8. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của của:

A. các chất tan trong dung dịch.

B. các ion dương trong dung dịch.

C. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.

D. các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.

Hướng dẫn

Chọn câu c.

9. Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuS04 với điện cực bằng đồng là:

A. không thay đổi gì bình điện phân.

B. anốt bị ăn mòn.

C. đồng bám vào catốt.

D. đồng chạy từ anốt sang catốt.

Hướng dẫn

. Chọn câu D.

10. Tốc độ chuyển động có hướng của ion Na+ và Cl- trong nước có thể tính theo công thức V = μE, trong đó E là cường độ điện trường, μ có giá trị lần lượt là 4,5.10-8 m2/V.s và 6,8.10-8 m2/V.s. Tính điện trở suất của dung dịch NaCl nồng độ 0,1 mol/1, cho rằng toàn bộ các phân tử NaCl đều phân li thành ion.

Hướng dẫn

11. Người ta muôn bóc một lớp đồng dày d = 10um trên một bản đồng có diện tích S = 1cm2 bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,01A. Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng. Cho biết đồng có khôi lượng riêng p = 8900kg/m2. 

Hướng dẫn

Từ khóa: , ,