Giải bài tập ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện: (Hình 10.1)

Từ định luật Ôm cho toàn mạch, ta có:

Trong đó: RAB là điện trở tổng cộng trên đoạn AB

                 Dòng điện theo chiều từ B —-> A.

II. Ghép các nguồn điện thành bộ

1. Bộ nguồn nối tiếp

2. Bộ nguồn song song (Hình 10.3)

Xét bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau ghép song song như hình vẽ 10.3

3. Bộ nguồn mắc hỗn hợp đối xứng (Hình 10.4)

B. CÂU HỎI VẬN DỤNG

C1. Hãy viết công thức liên hệ giữa suất điện động E với cường độ dòng điện I và các điện trở r, R, R1 của mạch điện kín cho trên hình 10.5

Hướng dẫn

Công thức: 

C2. Hãy viết công thức liên hệ giữa hiệu điện thế UAb, cường độ dòng điện I và R1 đối với đoạn mạch hình 10.6.

Hướng dẫn

Công thức: UAB = IR

C3. Hãy viết công thức tính UAB đối với đoạn mạch hình 10.7 và tính hiệu điện thế này khi cho biết E = 6V; I = 0,5A; r = 0,3(ôm) và R = 5,7(ôm).

Hướng dẫn

C. CÂU HỎI – BÀI TẬP

1. Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?

Hướng dẫn

Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều đi ra từ cực dương của nguồn điện.

2. Hãy trình bày các mối quan hệ trong đoạn mạch có chứa nguồn điện.

3. Trình bày các cách mắc nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp, và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường hợp hãy viết công thức tính suất điện động của bộ nguồn và điện trở trong của nó.

Hướng dẫn

– Cách mắc nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp: Gọi I là cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch AB (từ B đến A), U1U2,…, Un là hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn (hình 10.9).

Ta có: UAB = U1U2 +… + Un

4. Một acquy có suất điện động và điện trở trong là E = 6V, r = 0,6(ôm). Sử dụng acquy này để thắp sáng bóng đèn có ghi 6V – 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi đó.

Hướng dẫn

Từ khóa: , ,