Giải bài tập khối lượng - đo khối lượng

Giải bài tập khối lượng – đo khối lượng

Bài 5: Khối lượng – đo khối lượng

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Khối lượng

Khối lượng của một vật chi lượng chất tạo thành vật đó.

2. Đo khối lượng

* Đơn vị khối lượng trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước Việt Nam là kilôgam (kí hiệu: kg).

* Các đơn vị khác thường dùng: *

– Gam (g)

– Miligam (mg)

– Tấn (t)

1kg = 1000g; 1g = 1000mg; 1t = 1000kg

* Dụng cụ đo khối lượng là cân.

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

Câu 1: Trên vỏ hộp sừa Ông Thọ có ghi: “khối lượng tịnh 397g”. Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp?

Hướng dẫn

397g chỉ lượng sửa chứa trong hộp.

Câu 2: Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. Số đó chỉ gì?

Hướng dẫn

500g chỉ lượng bột giặt có trong túi.

Câu 3: (1)… là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Hướng dần

(1) 500g là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Câu 4: (2)… là khối lượng của sửa chứa trong hộp.

Hướng dẫn

(2) 397g là khối lượng của sửa chứa trong hộp.

Câu 5: Mọi vật đều có (3)…

Hướng dẫn

Mọi vật đều có (3) khối lượng.

Câu 6: Khối lượng của một vật chỉ (4)… chất chứa trong vật

Hướng dẫn

Khối lượng của một vật chi (4) lượng chất chứa trong vật

Câu 7: Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rôbécvan trong hình (SGK) với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây: đòn cân (1), đĩa cân (2), kim cân (3) và hộp quá cân (4).

Hướng dẫn

Học sinh dựa vào cái cân trong thực tế trả lời

Câu 8: Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rôbécvan trong lớp.

Hướng dẫn

GHĐ của cân Rôbécvan là tổng khối lượng các quá cân trong quá hộp cân. ĐCNN của cân Rôbécvan là khối lượng của qua cân nhỏ nhất trong hộp quả cân.

Câu 9: Chọn từ thích hợp trong khung (SGK) đề điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giừa. Đó là việc (1)… đặt (2)… lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3) … có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm (4) … kim cân nằm (5) … bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6)… trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng của (7)…

Hướng dẫn

Đầu tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc (1) điều chỉnh số 0 đặt (2) vật đem cân lên một đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bôn kia một số (3) quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm (4)  thăng bằng, kim cân nằm (5) đủng giữa báng chia độ. Tổng khối lượng cua các (6) quả cân trên đĩa cân sẽ bằng khối lượng cúa (7) vật đem cân.

Câu 10: Hãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân Rôbécvan.

Hướng dẫn

Thực hiện phép cân một theo các bước như câu 9.

Câu 11: Hãy chi ra các hình (GSK) xem đâu là cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

Hướng dẫn

Hình a): Cân y tế;             Hình b): Cân tạ;

Hình c): Cân đòn;             Hình d): Cân đồng hồ.

Câu 12: Hãy xác định GHĐ và BCNN của cân mà em (hoặc gia đình em) thường dùng và dùng cân đó để xác định khối lượng của một ống bơ gạo có ngọn. Nếu có thể, hãy so sánh kết quả đo của em với kết quả đo của các bạn khác trong tổ.

Hướng dẫn

Học sinh tự trả lời (dựa trên GHĐ và ĐCNN ghi trên cân em đang có).

Câu 13: Trước một chiếc cầu có một biến báo giao thông có ghi 5T (hình SGK). Sô 5T có ý nghĩa gì?

Hướng dẫn

5T có ý nghĩa là 5 tấn. Biến báo này có nghĩa là những xe có khối lượng (xe + hàng hóa) từ 5 tấn trở xuống mới được phép qua cầu.

 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Trên một hộp mứt tết có ghi 250g. Số đó chỉ:

A. Sức nặng của hộp mứt.

B. Thề tích của hộp mứt.

c. Khối lượng của hộp mứt.

D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn

Chọn câu C: Khối lượng cua hộp mứt.

2. Trên nhãn hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Số đó cho biết diều gì? Khi hết sữa, em rửa sạch hộp. Lau khô rồi đổ đầy gạo đến tận miệng hộp. Em hãy tìm cách đo chính xác xem dược bao nhiêu gam gạo? Lượng gạo đó lớn hơn, nhỏ hơn, hay đúng bằng 397g?

Hướng dẫn

Số 397g chỉ khối lượng của sữa trong hộp. Một miệng bơ gạo chứa khoảng từ 240g đến 260g gạo.

3. Có ba biển báo giao thông A, B và c (hình sách bùi tập). Cúc cầu dưới dây cho biết thông tin của các biển báo dó. Hãy điền các chữ A, B và C của chỗ trống của các câu sau nảy sao cho phù hợp với thông tin và vị trí đặt biến đó.

a) Biển  … cho phép chiều cao tối đa (đo theo đơn vị mét) từ mặt đường trở lên của các phương tiện giao thông để khỏi đụng phải gầm cầu khi chui qua gầm cầu.

b) Biển  … cho biết vận tốc tối đa được phép (tính theo kilômét/giờ) của các xe cộ khi đi trên đoạn đường trước mặt.

c) Biển … cho biết khối lượng (đo theo đơn vị tấn) tối đa cho phép của cả xe tải và hàng hoá khi đi qua một chiếc cầu.

d) Biển … thường cắm trên các đoạn (lường hay xảy ra tại nạn.

e) Biển … cắm ở dầu cầu.

f) Biển … gắn ở chồ đường bộ chui qua gầm dường sắt hay ở trước hầm xuyên núi.

Hướng dẫn

a) Biển G          b) Biển B

c) Biển A           d) Biển B

e) Biển A           f) Biển c.

4. Có một cúi căn đồng hồ đã cũ và không còn chính xác. Làm thế nào để cân chính xác khôi lượng của một vật, nếu cho phép dùng làm một hộp quả cân?

Hướng dẫn

Đặt vật cân lên đĩa cân xem cân chi bao nhiêu. Sau đó thay vật cần cần bằng một số quá cân thích hựp sao cho kim cân chi đúng như cũ. Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân bằng khối lượng của vật cần cân.

5 . Có cách đơn giản nào để kiểm tra xem một cái cân có chính xác không?

Hướng dẫn

Em thử cân một số quá cân hoặc một số vật có khối lượng đã biết. Đặt lên đĩa cân so sánh với số chỉ của cân và khối lượng các quả cân đã biế và rút ra kết luận đúng sai.

 

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Trên một gói kẹo côm có ghi 200g. Số đó chỉ điều gì?

A. Số lượng cái kẹo trong gói.

B. Khôi lượng cúa gói kẹo.

c. Sức nặng cúa gói kẹo.

D. Lượng đường dừng làm kẹo trong gói.

Hướng dẫn

Chi khối lượng của gói kẹo.

2. Hãy sắp xếp cúc câu dưới đây theo thứ tự cần thực hiện khi cân một vật bằng cân Rôbécvan.

a) Đăt vật cần cân lên một đĩa cân.

b) Tổng khối lượng của các quả cân trên dĩa sẽ bằng khối lượng của vật đem cân.

c) Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân sao cho đòn cân lại nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ.

d) Điều chỉnh sao cho đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa.

Hướng dẫn

Sắp xếp theo thứ tự cần thực hiện khi cân một vật bằng cân Rỏbécvan:

d) Điều chỉnh sao cho đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa.

a) Đăt vật cần cân lên một đĩa cân.

c) Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân sao cho đòn cân lại nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ.

b) Tổng khối lượng của các quả cân trên dĩa sẽ bằng khối lượng của vật đem cân.

Đơn vị đo khối lượng là gì
* Đơn vị khối lượng trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước Việt Nam là kilôgam (kí hiệu: kg). * Các đơn vị khác thường dùng: * - Gam (g) - Miligam (mg) - Tấn (t) 1kg = 1000g; 1g = 1000mg; 1t = 1000kg * Dụng cụ đo khối lượng là cân.
Từ khóa: ,