Giải bài tập lực đàn hồi

Giải bài tập lực đàn hồi

Bài 9: Lực đàn hồi

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Vật đàn hồi – tính đàn hồi

* Lò xo là một vật đàn hồi.

* Khi bị nén lại hay bị kéo dãn (vừa phải) rồi buông ra thì chiều dài của lò xo trở lại như cũ.

2. Lực đàn hồi

* Khi bị nén hoặc kéo dãn (biến dạng), lò xo tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc hay gắn với nó.

* Độ biến dạng càng lớn, lực đàn hồi càng lớn.

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Câu 1: Tìm từ thích hợp: bằng, tăng lên, dãn ra để điền vào chỗ trông trong các câu sau:

Khi trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) …, chiều dài của nó (2) … khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại (3) … chiều dài tụ nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.

Hướng dẫn

Khi trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) dãn ra; chiều dài của nó (2) tăng lèn khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại (3) bằng chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.

Câu 2: Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1, 2, 3 quả nặng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp trong bảng.

Hướng dẫn

Số quả nặng 50g móc vào lò xo

Tổng trọng lương của các quả nặng

Chiều dài của lò xo

Độ biến dạng của lò xo

0 quả nặng

0 (N)

l0 = … (cm)

0 (cm)

1 quả nặng

… (N)

l = … (cm)

  l – l0 .. (cm)

2 quả nặng

… (N)

l = … (cm)

l – l0 =

.. (cm)

3 quả nặng

… (N)

l = … (cm)

  l – l0 .. (cm)

Dùng thước kẻ đo chiều dài của lò xo khi chưa treo vật vào là l0, xong lần lượt đo chiều dài của l1, l2, l3 của lò xo khi treo quả nặng 1 rồi 2, 3 ghi vào bảng trên. 

Cảu 3: Trong thí nghiệm võ ở hình SGK, khi quá nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụríg vào nó đã cân bằng với lực nào?

Hướng dẫn

– Lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào vật đã cân bằng với trọng lượng của vật treo.

– Cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cưừng độ của trọng lực.

Câu 4: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm,

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Hướng dẫn

Chọn câu C: Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Câu 5: Hãy tìm từ thích hợp đế điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi độ biến dạng tăng gâp đôi thì lực đàn hồi (1) …

b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi (2) …

Hướng dẫn

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1) tăng gấp dôi.

b) Khi dộ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi (2) tăng gấp ba.

Câu 6: Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.

Hướng dẫn

Giống nhau vì chúng đều có tính đàn hồi.

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP

1. Lực nào dưới dãy là lực đàn hồi? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Trọng lực của một quả nặng.

B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt. c. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp.

D. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng với mtặt bảng.

Hướng dẫn

Chọn câu C: Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp.

2. Bằng cách nào em có thể nhận biết một vật có tính chất dàn hồi hay không dàn hồi? Nêu một thí dụ minh hoạ.

Hướng dẫn

Đế nhận biết một vật có tính đàn hồi: làm cho vật bị biến dạng, khi ngừng tác dụng lực gây ra biến dạng thì xem vật có trơ lại hình dạng ban đầu hay không. Thí dụ minh hoạ: Ta dùng tay dè lên một dây cao su, thấy dây cao su bị biến dạng. Không dùng tay tác động lôn dây thì sau một thời gian dây trơ lại hình dạng ban đầu. 

3. Hủy chọn vật có tính chất đàn hồi:

a) Một cục đất sét.

b) Một quả bóng cao su.

c) Một quả bóng bàn.

d) Một hòn đá.

e) Một chiếc lưỡi cưa.

f) Một đoạn dây đồng nhỏ.

Hướng dẫn

Những vật có lính chất đàn hồi là bóng cao su và chiếc lưỡi cưa.

4. Hãy dùng từ thích hợp: lực dàn hồi, trọng lượng, lực cân bằng, biến dạng, vật có tính chất dàn hồi để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Quan sát một cái cung bằng tre treo trên tường, ta thấy dây cung làm cho cánh cung bị cong đi (hình a SGK). Cánh cung đã bị … Cánh cung là một…. khi nó bị biến dạng, nó sẽ tác dụng vào hai đầu dây cung hai … hai lực này cùng tác dụng vào dây cung, chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai …

b) Một người đứng yên trên một tấm ván mỏng. Tấm ván bị cong đi (hình b SGK). Nó dã bị … đó là do kết quả cua … con người. Tấm ván là … khi bị cong, nó sẽ tác dụng vào người một … lực này và trọng lượng của ngưừi là hai …

c) Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưó’i tác dụng cua … cua người, lò xo ở yên xe bị nén xuống. Nó đã bị … Lò xo’ ở yên xe là … Khi bị biên dạng, nó sè tác dụng vào người một … đẩy lên. Lực này và trọng lượng của người là hai… (hình c SGK).

Hướng dẫn

a) Quan sát một cái cung bằng tre treo trên tường, ta thấy dây cung làm cho cánh cung bị cong di. Cánh cung đã bị biến dạng. Cánh cung là niộl vật có tinh chût dàn hồi, khi nó bị biến dạng, nó sẽ tác dụng vào hai đầu dây cung hai lực dàn hồi, hai lực này cùng tác dụng vào dây cung, chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai lực cân bàng.

b) Một người đứng yên trôn một tấm ván mỏng. Tấm ván bị cong di. Nó đã bị biên dạng dó là do kô*t quá của trọng lượng con người. Tấm ván là vật có tính chất đàn hồi, khi bị cong, nó sẽ tác dụng vào người một lực dàn hồi, lực này và trọng lượng của người là hai lực cân bằng.

c) Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của trọng lượng của người, lò xo ớ yên xe bị nén xuống. Nó dã bị biến dạng. Lò xo ơ yên xe là vật co tinh chất dàn hồi. Khi bị biến dạng, nó sê tác dụng Vcào người một lực dàn hồi dẩy lên. Lực này và trọng lượng của người lả hai lực cân bàng. 

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Lực nào trong các lực dưới đây là lực đàn hồi? Hãy chọn câu trả lời đúng

A. Lực đẩy của dòng nước làm quay bánh xe nước.

B. Lực mà một đầu búa đóng vào một cái đinh, c. Lực mà lò xo bút bi tác dụng vào ruột bút bi.

D. Lực mà một lực sĩ nâng một quả tạ.

Hướng dẫn

Chọn câu C: Lực mà lò xo bút bi tác dụng vào ruột bút bi.

2. Vật nào có tính chất dàn hồi trong cúc vật sau, hãy chọn câu trả lời đúng.

a) Một cục tẩy;

b) Một quả bóng chày;

c) Một tờ giấy;

d) Một sợi dây cao su;

e) Một cây nến.

Hướng dẫn

Câu trả lời đúng là câu b) và d).

Từ khóa: , ,