Giải bài tập máy cơ đơn giản

Bài 13: Máy cơ đơn giản

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

* Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

* Các loại máy cơ đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

* Lợi ích của máy cơ đơn giản: là những dụng cụ giúp thực hiện di chuyển hoặc nâng vật lên cao một cách dễ dàng.

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Câu 1: Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật.

Hướng dẫn

Tuỳ theo thí nghiệm thu được cua các em, câu trả lời có thế là: lực kéo vật lên bằng (hoặc lớn hơn) trọng lượng của vật.

Câu 2: Chọn từ thích hợp đố điền vào chỗ trống trong câu sau: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực (1) … trọng lượng của vật.

Hướng dẫn

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực (1) ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Câu 3: Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này.

Hướng dẫn

Khó khăn trong cách kéo vật lên theo phương thẳng đứng là lực kéo là ít nhất bằng trọng lượng của vật cho nên những vật có khối lượng lớn nhiều khi dùng sức người bình thường không kéo nổi vật. 

Câu 4: Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc đề điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc (1) … hơn (nhanh / dễ dàng).

b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (2) … (palăng / máy cơ đơn giản,).

Hướng dẫn

a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc (1) dễ dàng hơn.

b) Mặt phang nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (2) máy cơ đơn giản.

Câu 5: Nếu khối lượng của ống bê tông là 200kg và lực kéo của mỗi người trong hình (SGK) là 400N thì những người này có kéo được ông bê tông lên hay không? Vì sao?

Hướng dẫn

– Lực kéo tổng cộng của 4 người là:

400.4 = 1600 (N).

– Trọng lượng của ống bê tông là:

p = 10m = 10.200 = 2000 (N).

Ta thấy lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật (1600N < 2000N) nên 4 người không thể kéo bê tông thẳng lên được.

Câu 6: Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.

Hướng dẫn

– Búa nhổ dinh: để nhổ đinh.

– Kềm, kéo: để cắt.

– Xà beng: để bẩy những vật nặng.

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP

1. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây:

A. F < 20N                        B. F = 20N

c. 20N < F < 200N            D. F = 200N.

Hướng dẫn

Người phải dùng lực trong câu D (F = 200N) đề kéo trực tiếp một thùng nưđc có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên.

2. Hãy đánh dấu vào những hình vẽ (sách bài tập) có máy cơ đơn giản. 

Hướng dẫn

a) Tấm ván đặt nghiêng. c) Cái bóc vỏ.

e) Cần kéo nước. g) Cái mở nút chai.

3. Người ta thường sử dụng máy cơ đơn gián nào để làm các việc sau đây ?

a) Đưa thùng hàng lên ôtô tải.

b) Đưa xô sữa lên cao.

c) Kéo thùng nước từ giếng lên.

Hướng dẫn

a) Mặt phẳng nghiêng.

b) Ròng rọc cố định, rộng rọc động.

c) Ròng rọc cố định, đòn bẩy.

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Để kéo trực tiếp một thùng sữa có khối lượng 25kg từ dưới đất lèn cao, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau:

A. F < 25N B. 25N < F < 250N

C. F = 250N D. F > 250N.

Hướng dẫn

Người ta dùng một lực trong câu D (F > 250N) để kéo trực tiếp một thùng sữa có khối lượng 25kg từ dưới đất lên cao.

2. Hãy cho biết lực kế không dược dùng để do những lực nào trong số các lực sau:

A. Lực kéo vật lên trực tiếp

B. Lực kéo vật qua ròng rọc c. Trọng lượng của vật

D. Lực nâng vật qua đòn bẩy.

Hướng dẫn

Chọn câu D: Lực nâng vật qua đòn bẩy.

Từ khóa: ,