Giải bài tập MOL

BÀI 18: MOL

Giải bài tập 1 trang 65 SGK: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

a) 1,5 mol nguyên tử Al;

b) 0,5 mol phân tử H2;

c) 0,25 mol phản tử NaCl;

d) 0,05 mol phân tử H2O.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 1,5 x 6.1023 = 9.1023 hay 1,5N (nguyên tử Al);

b) 0,5 X 6.1023 = 3.1023 hay 0,5N (phân tử H2);

c) 0,25 X 6.1023 = 1,5.1023 hay 0,25N (phân tử NaCl);

d) 0,05 X 6.1023 = 0,3.1023 hay 0,05N (phân tử H2O).

Giải bài tập 2 trang 65 SGK: Em hãy tìm khối lượng của:

a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2;

b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 moi phân tử CuO;

c) 1 mol nguyên tử C, 1 moi phân tử co, 1 moi phân tử CO2;

d) 1 mol phân tử NaCl, 1 moi phân tử C12H22O11 (đường).

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) MCl = 35,5g ;    MCl2=71g

b) MCu = 64g ;      MCuO = (64 + 16)g = 80g

c) MC = 12g ;        Mco = (12 + 16)g = 28g;

                             Mco = 12 + (16 X 2) = 44g

d) MNaCl = (23 + 35,5)g = 58,5g;

MC12H22O11 = [(12 x 12) + (1 x 22) + (16 x 11)]g = 342g.

Giải bài tập 3 trang 65 SGK: Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của:

a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2; 1,5 moi phân tử O2;

b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 moi phân tử N2.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Vco = 1 x 22,4 l = 22,4 l ; VH2 = 2 x 22,4 l = 44,8 l;

Vo2 = 1,5 x 22,4 l = 33,6 l.

b) Vhh = 22,4 l x (0,25 + 1,25) = 33,6 l.

Giải bài tập 4 trang 65 SGK: Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau:

H2O;           HCl;          Fe2O3;             C12H22O11.

HƯỚNG DẪN GIẢI

MH2O =(2 x 1 + 16)g = 18g; MHCl = (1 + 35,5)g = 36,5g;

MFe2O3= [(2 x 56) + (3 x 16)]g = 180g;

MC12H22O11 = [(12 x 12) + (22 x 1) + (16 x 11)]g = 342g. 

Từ khóa: , , ,