Giải bài tập nhiệt kế - nhiệt giai

Giải bài tập nhiệt kế – nhiệt giai

Bài 22-23: Nhiệt Kế – Nhiệt Giai

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Nhiệt kế

– Nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ.

– Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.

– Có nhiều loại nhiệt kế như: nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế, …

2. Nhiệt giai

* Nhiệt giai Xenxiut:

– Nhiệt độ nước đá đang tan là 0°c.

– Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100°c.

* Nhiệt giai Fare nhai:

– Nhiệt độ của nước đá đang tan là 32° F .

– Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212″ F. 

* Chuyển nhiệt độ từ nhiệt giai Xenxiut sang nhiệt giai Farenhai:

– Độ tăng nhiệt độ 1°c = độ tăng nhiệt độ 1,8°F.

– Nhiệt độ 0°c ứng với nhiệt độ 32° F .

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Cảu 1: Có 3 bình đựng nước a, b, c; cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm.

a) Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào bình a, nhúng ngón trỏ của bàn tay trái vào bình c. Các ngón tay có cảm giác như thế nào?

b) Sau một ít phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng ngay vào bình b. Các ngón tay có cảm giác thế nào? Từ thí nghiệm này có thế rút ra kết luận gì?

Hướng dẫn

a. Ngón tay nhúng vào bình a có cảm giác lạnh còn ngón tay nhúng vào bình c có cảm giác nóng.

b. Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng ngay vào bình b, ngón tay từ bình a sẻ có cảm giác nóng, ngón tay từ bình c có cảm giác lạnh hơn dù nước trong bình b có nhiệt độ nhất định.

Nhận xét: Cảm giác của tay không xác định đúng được độ nóng, lạnh của một vật mà ta sờ hoặc tiếp xúc với nó.

Câu 2: Cho biết, thí nghiệm vẽ ở các hình (SGK) dùng để làm gì?

Hướng dẫn

Thí nghiệm ở các hình (SGK) dùng để xác định nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100°c và nhiệt độ của nước đá đang tan là 0°c.

Câu 3: Hãy quan sát rồi so sánh các nhiệt kế ờ hình (SGK) về GHĐ và ĐCNN, công dụng và điền vào bảng sau:

Loại nhiệt kế

GHĐ

ĐCNN

Công dụng

Nhiệt kế rượu

 Từ…

 đến …

Nhiệt kế thuỷ ngân

 Từ…

 đến …

Nhiệt kế y tế

 Từ…

 đến …

Hướng dẫn

Loại nhiệt kế

GHĐ

ĐCNN

Công dụng

Nhiệt kế rượu

Từ -20°c đến +50c

2°C

Đo nhiệt độ không khí hằng ngày

Nhiệt kế thuỷ ngân

Từ -30°c đến +130°c

1°c

Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm

Nhiệt kế y tế

Từ 35°c đến 42°c

0,1°C

Đo thân nhiệt người hoặc con vật

Câu 4: Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì?

Hướng dẫn

Nhiệt kế y tế có đặc điểm chỗ gần bầu, ống quản thắt lại. Cấu tạo như vậy có tác dụng: khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thuỷ ngân gặp lạnh co lại bị bịt ở chỗ thắt không trỏ’ về bầu được, nhờ đó ta có thế đọc được chính xác nhiệt độ cơ thể.

Cảu 5: Hãy tính xem 30°c, 37°c ứng với bao nhiêu độ F?

Hướng dẫn

a) Ta có: 30°c = 0°c + 30°c

hay: 30°c = 32°F + (30.1,8°F) = 86°F

b) Tương tự: 37°c = 0°c + 37°c

37°c = 32°F + (37.1,8°F) = 98,6°F.

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP

1. Nhiệt kế nào dưới dây có thể dùng đế đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy?

A. Nhiệt kế rượu.

B. Nhiệt kế y tế.

c. Nhiệt kế thuỷ ngân.

D. Cả ba nhiệt kế trên đều không dùng được.

Hướng dẫn

Nhiệt kế thuỷ ngân (câu C) dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy. 

2. Không thể dùng nhiệt kế rượu để do nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì:

A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100°c.

B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100°c.

c. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100°c.

D. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 0°c.

Hướng dẫn

Câu B là câu trả lời đúng: không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100°c.

3. Khi nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng Lên thì nhiệt độ của bầu chứa và thuỷ ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thuỷ ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thuỷ tinh?

Hướng dẫn

Do thuỷ ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thuỷ tinh.

4. Hai nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thuỷ ngân như nhau, nhưng ống thuỷ tinh có tiết diện khác nhau, khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì mực thuỷ ngân trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao?

Hướng dẫn

Không. Vì thế tích thuỷ ngân trong hai nhiệt kế tăng lên như nhau, nên trong ống thuỷ tinh có tiết diện nhỏ mực thuỷ ngân sẽ dâng cao hơn.

5. Trong ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng dưới đây. Hãy dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời gian này để chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây:

Bảng theo dõi nhiệt độ

Thời gian

Nhiệt độ

7 giờ

25°c

9 giờ

27° c

10 giờ

29° c

12 giờ

31°c

16 giờ

30°c

18 giờ

29° c

a) Nhiệt độ lúc 9 giờ

A. 25° c.

B. 27°c. 

b) Nhiệt độ 31°c vào lúc mấy giờ?

A. 7 giờ.                         C. 10 giờ.

B. 9 giờ.                         D. 12 giờ.

c) Nhiệt độ thấp nhất vào lúc mấy giờ?

A. 18 giờ.                        C. 10 giờ.

B. 7 giờ.                          D. 12 giờ.

d) Nhiệt độ cao nhất vào lúc mấy giờ?

A. 18 giờ.                       C. 12 giờ.

B. 16 giờ.                       D. 10 giờ.

Hướng dẫn

a) B. 27°c.                       b) D. 12 giờ.

c) B. 7 giờ.                       d) c. 12 giờ.

6. Tại sao băng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34°c và trên 42°c ?

Hướng dẫn

Vì nhiệt độ cơ thế người chỉ vào khoảng từ 35°c đến 42uc.

7. Bảng dưới dây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng. Phải dùng loại nhiệt kế nào dể do nhiệt độ của:

a) Bàn là                       b) Cơ thể người

c) Nước sôi                   d) Không khí trong phòng.

Loại nhiệt kế

Thang nhiệt độ

 Thuỷ ngân

 Rượu

 Kim loại

 Y tế

 Từ -10°c đến 110°c

 Từ -30°c đến 60″c

 Từ 0°c đến 400°c

 Từ 34 °c đến 42°c

Hướng dẫn

a) Nhiệt kế kim loại                        b) Nhiệt kê y tế

c) Nhiệt kế thuỷ ngân                    d) Nhiệt kê rượu.

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Muốn kiểm tra chính xác em bé có sốt hay không em sẽ chọn cho mẹ loại nhiệt kẽ nào trong các loại nhiệt kế sau đây:

A. Nhiệt kế rượu                          B. Nhiệt kế thuỷ ngân

C. Nhiệt kế y tố                            D. Cả ba loại nhiệt kế.

Hướng dẫn

Chọn càu C: Nhiệt kế y tế. 

2. Cac bạn học sinh đã đổi 40°c và 100°c sang 0 F kết quả như sau:

A. 40°C=104°F                            B. 40°c = 72° F

c. 100°C, = 21*2°F                     D. 100°c = 180°F.

Kết quả nào là đúng, kết quá nào là sai?

Hướng dẫn

A. Đúng B. Sai

c. Đúng D. Sai.

3. Chọn từ thích hợp: nhiệt kế, dãn nở vì nhiệt, 100°c, 0°c để điền vào chỗ trống của các câu sau:

A. Người ta dùng … để đo nhiệt độ.

B. Nhiệt kế thường dùng hoạt dộng dựa trên hiện tượng … của các chất.

C. Trong nhiệt giai Xenxiut, nhiệt độ của nước đá đang tan là … của hơi nước đang sôi là …

Hướng dẫn

A. Người ta dùng nhiệt kế dể do nhiệt độ.

B. Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.

C. Trong nhiệt giai Xenxiut, nhiệt độ của nước đá đang tan là 0°c cua hơi nước đang sôi là 100°c.

Từ khóa: ,