Giải bài tập tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Giải bài tập tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG LỰC

Tác dụng gây ra bởi một lực là:

– Làm vật thay đối chuyến động

– Hoặc làm vật chuyến động.

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG LỰC

Câu 1: Hãy tìm bốn thí dụ cụ thế để minh hoạ những sự biến đổi chuyển động.

Hướng dẫn

– Xe đang chạy bị thắng cho dừng lại.

– Cầu thu đá vào quá bóng đang đứng yên làm cho quả bóng chuyển dộng.

– Xe đạp lên dốc chuyên động chậm lại.

– Xe đạp xuống dốc chuyến dộng nhanh lên.

Câu 2: Hãy trả lời các câu hỏi nêu ở đầu bài.

Hướng dẫn

Người thứ nhất đang giương cung, người thứ hai chưa giương cung dựa vào nhận xét: dây cung của người thứ nhất đã bị biến dạng so với lúc ban đầu của cung.

Câu 3: Trong thí nghiệm ở bài 6, đang giữ xe, ta đột nhiên buông tay không giữ xe nữa. Nhận xét về kết quá tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó. (hình SGK)

Hướng dẫn

Khi ta dùng tay đấy xe cho ép lò xo lại thì ngav chỗ tiếp xúc giữa lò xo lá tròn và xe xuất hiện lực đàn hồi ngược lại với lực ép của xe nhưng có độ lớn bằng lực ép. Vậy khi ta buông tay ra chính lực dàn hồi đẩy xe chạy ngược chiều so với lực ép vào.

Câu 4: Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ dinh một dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại. Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây. (hình SGK)

Hướng dẫn

Trong thí nghiệm ở hình, lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây đã làm cho xe đang chuyên dộng thì dừng lại.

Câu 5: Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở lưng chừng dốc. Thả một hòn bi lăn từ dính dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành bên của lò xo. Nhận xét về kết quá của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm (hình SGK)

Hướng dẫn

Trong thí nghiệm ở trên, lực mà lo xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm làm cho hòn bi chuyên dộng theo hướng khác.

Câu 6: Lấy tay ép hai đầu lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dung lên lò xo. 

Hướng dẫn

Lực mà tay ta tác dụng lên lò xo làm cho lò xo biến dạng.

Câu 7: Chọn cụm từ thích hợp: biến dạng, biến đổi chuyển dộng của đế điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Lực đấy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn dã làm (1)… xe.

b) Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn dang chạy đã làm (2) … xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đă làm (3)… hòn bú

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4) … lò xo.

Hướng dẫn

a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn đã làm (1) biến dổi chuyển dộng của xe.

b) Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn dang chạy đã làm (2) biến dổi chuyển dộng của xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3) biến dổi chuyển dộng của hòn bi.

d) Lực m<à tay ta ép vào lò xo đã làm (4) biến dạng lò xo.

Câu 8: Hãy viết đầy đủ câu dưới dây.

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thế làm (1) … của vật 13 hocặc làm (2)… vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.

Hướng dẫn

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1) biến dổi chuyển dộng của của vật B hoặc làm (2) biến dạng vật B. Hai kết quả này có thế cùng xảy ra.

Câu 9: Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyên động của vật.

Hướng dẫn

– Ta lấy tay búng vào một hòn bi sắt dang dứng yên trên mặt ngang thì viên bi sẽ chuyển động.

– Lực thắng xe làm cho xe dừng lại.

– Khi kéo cờ lực kéo của tay học sinh làm cho dây và cờ chuyện động.

Câu 10: Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lôn vật làm vật biến dạng.

Hường dẫn

– Be cong một sợi dây kẽm.

– Kéo dãn một lò xo.

– Dùng tay nón khăn lau bảng. 

Câu 11: Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một số vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả nói trên.

Hướng dẫn

Cầu thủ đá vào quả bóng đang đứng yên làm quả bóng biên dạng dồng thời quả bóng biến đổi chuyển động,

 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BẢI TẬP TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG LỰC

1. Khi một quả bóng dập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quà bóng sẽ gây ra những kết quà gi?

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Chi làm biên đổi chuyến dộng của quả bóng.

B. Chi làm biến dạng cua quá bóng.

C. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đối chuyến động của quả bóng.

D. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm biến đối chuyên động của nó.

Hướng dẫn

Chọn câu D: Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm biến đổi chuyến động cua nó.

2. Trong các sự vật và hiện tượng sau, em chỉ ra vật tác dụng và hết quả mà lực dã gây ra cho vật bị nó tác dụng: (hình sách bài tập).

a) Một tấm bê tông làm nắp bể nước mới đổ xong còn chưa đông cứng, trên mặt in hặn lõm các vết chân gà. (hình a)

b) Một chiếc nồi nhôm bị bẹp nằm bôn dưới một chiếc cầu thang tre bị đổ ngay trên mặt đất. (hình b)

c) Trời dông, một chiếc lá bàng bị bay lên cao. (hình c)

d) Một cành cây bàng ở dưới thấp bị gay. (hình d)

e) Chiếc phao của một cần câu dang nổi, bỗng bị chìm xuống nước, (hình e)

Hướng dẫn

a) Vật tác dụng lực là chân gà; mặt tấm bê tông bị tác dụng lực nên bị biến dạng.

b) Vật tác dụng lực là chiếc thang tre khi đố xuống; chiếc nồi nhôm bị tác dụng lực nôn bị biên dạng.

c) Vật tác dụng lực là gió. Chiếc lá đang rơi xuống bị tác dụng của lực đẩy lên nên bay lên cao.

d) Cành cây bàng bị gãy, tức là bị biến dạng. Chắc đã có một ai đó .đã tác dụng lực bẻ gãy cành cây. 

3. Chuyển động của các vật nào dưới đây đã bị biến đổi? Không bị biến đổi?

a) Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng bị hàm phanh, xe dừng lại.

b) Một chiếc xe máy đang chạy, bỗng được tăng ga, xe chạy nhanh lên.

c) Một con châu chấu đang đậu trên một chiếc lá úa, bỗng đập càng nhảy và bay đi.

d) Một cái thùng đặt trên một toa tàu đang chạy chậm dần, rồi dừng lại.

e) Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc 500km/h.

Hướng dẫn

a) Bị biến đổi;           

b) Bị biến dổi;

c) Bị biến đổi;          

d) Không bị biến đối;

e) Bị biến đổi.

4. Hãy nêu một thỉ dụ chứng tỏ lực tác dụng lẽn một vật làm biến đổi chuyển dộng của vật dó và một thí dụ chứng tỏ lực tác dụng lèn một vật làm biến dạng vật đó.

Hướng dẫn

– Đứa bé dùng tay đẩy qua bóng nhựa đi một đoạn rồi dừng lại. Như vậy em bé đã dùng lực tác dụng lên quả bóng làm biến đổi chuyển động của quà bóng.

– Lấy tay đè lôn một lò xo, ta thấy lò xo bị biến dạng. Như vậy ta đã dùng một lực tác dụng lên lò xo làm lò xo bien dạng.

5*. Hiện tượng gì chứng tỏ rằng trong khi một quả cầu đang bay lên cao thì luôn luôn có một lực tác dụng lên quả cầu. (hình sách bài tập).

Hướng dẫn

Khi quả cầu đang bay lên cao thì chuyển động của nó luôn luôn bị đổi hướng. Điều đó chứng tỏ luôn luôn có lực tác dụng lên quả cầu làm đổi hướng chuyển động của nó. Lực này chính là lực hút của Trái Đất (trọng lượng của vật).

 

D. BÀI TẬP VẬN DỤNG TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG LỰC

1. Người ta dùng búa để đóng một cái cọc tre xuống đất. Lực mà búa tác dụng lên cọc tre sẽ gây ra những kết quả gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Chi làm biến đổi chuyển biến động của cọc tre.

B. Không làm biến dạng và cũng không làm biên đối chuyến động của cọc tre. 

C. Chĩ làm biến dạng cọc tre.

D. Vừa làm biên dạng cọc tre vừa làm biến đổi chuyến động của nó.

Hướng dẫn

Chọn câu D: Vừa làm biến dạng cọc tre vừa làm biến đổi chuyển động của nó.

2. Chuyển động của vật nào dưới đây bị biến đổi? Chuyển dộng của vật nào không bị biến đổi? Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

a) Một quả bóng ten-nít được thả xuống nền nhà, nó bị nảy lên.

b) Một hòn bi đang đứng yên, bị một hòn bi khác bắn vào, nó lăn đi.

c) Một bó lúa đặt trên chiếc xe bò kéo, con bò đi chậm dần rồi dừng lại.

d) Kim đồng hồ đang chạy.

Hướng dẫn

– Vật đã bị biến đổi chuyển động: a, b, c.

– Vật không bị biến đổi chuyến động: d.

Tác dụng gây ra bởi một lực là gì
- Làm vật thay đối chuyến động - Hoặc làm vật chuyến động.
Từ khóa: ,