• Giải bài tập công thức hóa học

  CÔNG THỨC HÓA HỌC [toc] Giải bài tập 1 trang 33: Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp: Đơn ...
 • Giải bài tập hóa trị

  HÓA TRỊ [toc] Giải bài tập 1 trang 37 SGK: a) Hoá trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì? b) Khi xác định hoá trị, lấy ...
 • Bài luyện tập 2

  BÀI LUYỆN TẬP 2 [toc] Giải bài tập 1 trang 41 SGK: Hãy tính hoá trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hoá ...
 • Giải bài tập phương trình hóa học

  PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC [toc] Giải bài tập 1. a) Phương trình hoá học biểu diễn gì, gồm công thức hoá học của những chất nào? b) Sơ đồ ...
 • Bài luyện tập 3

  BÀI LUYỆN TẬP 3 [toc] Giải bài tập 1. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng: Giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3: ...
 • Giải bài tập MOL

  BÀI 18: MOL [toc] Giải bài tập 1 trang 65 SGK: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: a) 1,5 mol nguyên ...
 • Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  SỰ CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT Giải bài tập 1 trang 67 SGK: Kết luận nào đúng? Nếu hai chất khí khác ...
 • Tỉ khối của chất khí

  BÀI 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ [toc] Giải bài tập 1 trang 69 SGK: Có những khí sau: N2, O2, Cl2, CO, SO2. Hãy cho biết: a) Những khí nào ...
 • Tính theo công thức hoá học

  BÀI 21: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC [toc] Giải bài tập 1 trang 71 SGK: Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hoá ...
 • Tính theo phương trình hóa học

  BÀI 22: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC [toc] Giải bài tập 1 trang 75 SGK: Sắt tác dụng với axit clohiđric: Fe + 2HCl  —- > FeCl2 ...