Language Focus Unit 1 Lớp 12 Trang 18

Language Focus Unit 1 Lớp 12 Trang 18

UNIT 1: HOME LIFE

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

* Pronunciation: The pronunciation of -s ending

* Grammar: Tense Revision

Exercise 1. Chọn nhóm từ thích hợp nhất trong mỗi câu.

Gợi ý:

1. Have you seen

2. has written

3. has asked

4. Did you give – saw

5. didn’t listen

6. Have you two met .

7. Did you meet

Exercise 2. Hãy chọn đáp án thích hợp nhất đê điền vào chỗ trống.

Đáp án gợi ý.

1. B         4. A        7. B          10. C           13. C

2. C         5. B        8. C          11. B           14. A

3. A         6. B        9. B          12. C           15. B

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: Home Life (Cuộc Sống Gia Đình)

Từ khóa: , ,