Language Focus Unit 10 Lớp 12 Trang 114

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

* Pronunciation: Rhythm.

* Grammar:

Exercise 1. Điền vào chỗ trống trong câu với may / might và động từ thích hợp trong khung.

Đáp án.

2. may / might wake                  5. may / might slip

3. may / might bite                    6. may / might break

4. may / might need

Exercise 2. Dùng Needn’t  với động từ thích hợp trong khung đê điền vào cho trống.

Đáp án. 

1. needn’t come                        5. needn’t tell

3. needn’t walk                          6. needn’t explain

4. needn’t ask

Exercise 3. Dùng must / mustn’t hoặc needn’t để hoàn chinh câu.

Đáp án.

3. needn’t               5. mustn’t              7. needn’t

4. must                  6. needn’t              8. must; mustn’t

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: Endangered Species (Nguy Cơ Tuyệt Chủng) 

Từ khóa: , ,