Language Focus Unit 14 Lớp 10

UNIT 14: THE WORLD CUP

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

• Grammar anf Vocabulary

Exercise 1. Dùng will hoặc going to để hoàn chỉnh câu.

1. I will get                                   5. I will show you

2. I am going to watch                6. I will have

3. are you going to paint             7. I will do

4. I am going to buy

Exercise 2. Dùng Will hoặc won’t và những từ cần thiết để hoàn thành câu.

1. he will help

2. won’t lend me any money

3. it will rain today

4. will have to wear glasses

5. will have a headache 

6. won’t like it

7. I won’t pass it

Exercise 3. Viết câu đề nghị giúp làm gì với I’ll cho các tình huống sau.

1. I’ll make you a cup of tea.

2. I’ll open it / I’ll come and see

3. I’ll lend you some

4. I’ll give you

5. I’ll help you with them / I’ll carry them for you.

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: The World Cup (Giải Bóng Đá Vô Địch Thế Giới) 

Từ khóa: , ,