Language Focus Unit 14 Lớp 12 Trang 159

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

* Intonation: The falling tune

* Grammar:

Exercise 1. Dùng các động từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống. Một động từ có thê dùng nhiều lần.

Đáp án.

1. give up              2. fill in                      3. turn on

4. take off              5. wash up                6. look up    

7. turn off              8. fill in                            9. continue        

10. put on.

Exercise 2. Hoàn thành câu bằng từ thích hợp trong khung.

Đáp án.

1. in                        2. up                       3. out

4. round                 5. on                       6. up

7. down                  8. away                         9. down     

10. on

Exercise 3. Dùng động từ trong khung thay cho động từ trong ngoặc đê điền vào chỗ trống.

Đáp án.

1. turns up        2. look after        3. takes after

4. got over        5. held up              6. try out                   7. went off

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: International Organizations (Tổ Chức Quốc Tế) 

Từ khóa: , ,