Language Focus Unit 15 Lớp 11 Trang 175

UNIT 15: SPACE CONQUEST

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng could/couldn ’t hay was / wasn’t able to để hoàn tất câu.

ĐÁP ÁN

1. couldn’t / wasn’t able to

2. was able to

3. could / was able to

4. was able to

5. could / was able to

6. couldn’t / wasn’t able to

 

Exercise 2. Điền vào chỗ trắng bằng dạng câu hỏi đuôi thích hợp.

1. It’s (very) expensive, isn’t it?

2. The film was great, wasn’t it?

3. She has / She has got / She’s got a lovely voice, doesn’t she? or She has a lovely voice, doesn’t she?

4. It doesn’t look very good, does it?

5. You’ve had your hair cut, haven’t you?

 

Exercise 3. Hoàn chỉnh câu bằng dạng câu hỏi đuôi thích hợp.

1. doesn’t she

2. haven’t you

3. wasn’t it

4. didn’t we

5. wont’ we

6. can’t you

7. mustn’t it

 

Tham khảo đáp án chi tiết tại đây: Space Conquest (Chinh Phục Không Gian) 

 

Từ khóa: , ,