Language Focus Unit 2 Lớp 12 Trang 27

UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

LANGUAGE FOCUS

* Pronunciation: The pronunciation of-ed ending

* Grammar: Tense revision

Exercise 1. Điền vào bài đối thoại với dạng đúng của động từ trong khung.

Đáp án gợi ý.

1. Have / seen, saw, am going to see

2. drank, have not drunk, drank

3. has written, Did/write, wrote

4. have been cooking, cooked, cooked

Exercise 2. Chọn đáp án đúng để điền vào cho trống của đoạn văn.

Đáp án gợi ý:

1. C         3. C        5. C            7. C

2. A        4. A        6. A            8. A

Exercise 3. Chia động từ trong ngoặc ở thì thích hợp.

Đáp án gợi ý.

1. moved

2. moved

3. have asked

4. have not stopped

5. study

6. will fail

7. could talk

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: Cultural Diversity (Đa Dạng Văn Hóa) 

Từ khóa: , ,