Language Focus Unit 4 Lớp 11 Trang 53

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Exercise 1. Chọn động từ dạng Gerund phù hợp điền vào các cho trống các câu cho sẵn.

ĐÁP ÁN

1. hearing

2. bending

3. behaving

4. meeting

5. spending

6. waiting

7. starting

Exercise 2. Chọn các động từ dạng Present Participle phù hợp điển vào các cho trống trong các câu.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. burning, rising

2. reading

3. lying

4. shopping

5. preparing

6. trying

7. modernizing

Exercise 3. Chia các động từ cho săn trong ngoặc dạng Perfect Gerund hay Perfect Participle cho phù hợp mỗi chỗ trống.

ĐÁP ÁN

1. having made                         2. Having been 

3. having been                          4. Having tied 

5. Having read                          6. having taken

 

Tham khảo lại bài học tại đây: Volunteer Work (Hoạt Động Tình Nguyện) 

Từ khóa: , ,