Language Focus Unit 6 Lớp 8 Trang 60

UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

* Present tense with future meaning

* Gerunds

* Modals : may, can, coidd

1. Work with a partner. Ask and answer questions about the Y&Y Spring activity program. (Thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời câu hỏi về chương trình hoạt động mùa xuân của Đội Y&Y)

a. When do they collect and empty garbage?

– On January 9.

b. Where do they collect and empty garbage ?

– At Dong Xuan Market.

c. What time do they start and finish work?

– They start at 8 a.m. and finish at 5p.m.

d. When do they plant and water trees along streets?

– On February 2.

e. Where do they plant and water trees along streets?

– In the city centre.

f. What time do they start and finish work?

– They start at 7 a.m. and finish at 10 a.m.

g. When do they help the elderly people and street children?

– On March 26.

h. Where do they help elderly people and street children?

– At the City rest home and orphanage.

i. What time do they start and finish work?

– They start at 7a.m. and finish at 4p.m.

j. When do they have big gathering to support cultural-sport programs?

– On April 15.

k. Where do they do that work?

– At the Central Stadium.

l. What time do they start and finish work?

– They start at 5p.m. and finish at 9p.m.

2. Work with a partner. (Thực hành với một bạn cùng học.)

a. Look at the table. Talk about our friends’hobbies. (Hãy nhìn vào bàng và nói về sở thích của các bạn chúng ta.)

A. Ba loves playing soccer, but he doesn’t like washing -up.

B. Lan doesn’t like playing soccer and she doesn’t like washing-up, either,

C. Ba loves going camping, but he doesn’t like gardening.

D. Lan loves watching TV, but she doesn’t like playing badminton.

E. Ba likes performing music, but he hates playing badminton.

F. Lan likes camping and she likes gathering broken glasses, too. 

G. Ba likes doing homework, but Lan hates it.

H. Ba likes watching TV and he likes gathering broken glasses,too.

I. Lan likes cooking meals, but Ba hates it.

J. Lan likes perforning music, but she doesn’t like gardening.

b. Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner. (Chép bản này vào tập bài tập của em. Sau đó điền những thông tin về em. Kế đó hỏi và trả lời câu hỏi với một bạn cùng học.)

 

love

like

don’t like

hate

 playing soccer

 

 

 

 washing-up

 

 

 

 cooking meals

 

 

 

 performing music

 

 

 

 gardening

 

 

 

 gathering broken glasses

 

 

 

 watching TV

 

 

 

 camping

 

 

 

 playing badminton

 

 

 

 doing homework

 

 

 

Partner : Do you like playing soccer?

You : No. I hate it. What about you?

P. : Yes. I loves playing soccer.

You : Do you like washing-up?

P. : No. I don’t like. And you?

You : I don’t like it, either. What about cooking meals?

P. : Oh. I hate it. Do you like performing music?

You : I like it very much, and I like gardening too.

P. : Do you like camping?

You : Yes. I like it, but I hate gathering broken glasses.

Do you like watching TV?

 

P. : Yes. I love it. Do you like playing badminton?

You : Yes. I like it. What about you?

P. : No. I don’t like it, and I don’t like doing homework, either. 

You : Yes. I like to do homework, a partner.

3. Work with a partner (Thực hành với một bạn cùng học.)

 

a. Use the expressions in the box to ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner. (Dùng những cụm từ trong khung để yêu cẩu sự giúp đỡ. Sau đó thực hành các bài đối thoại với một bạn cùng học.)

                  help me with this math problem                            buy a ticket

                  water the fowers in the garden                              take me across the road 

A. Woman: Can / Could you help me, please?

          Man: Yes, certainly.

     Woman: Can you buy me a ticket?

B. Old woman: Could you do me a favor?

                Boy: What can I do for you?

     Old woman: Can you take me across the road?

C. Boy: I need a favor.

     Girl: How can I help?

    Boy: Can you help me with the math problem?

D. Grandpa: Can you help me, please?

         Niece: Yes, of course.

    Grandpa: Can you water the flowers in the garden?

b. Use useful expressions in the boxes in part SPEAK of Unit SIX to complete dialogues. Then practice the dialogues with a partner.

(Dùng các cụm từ hữu ích ở phần SPEAK của Bài 6 để điển cúc bài đối thoại. Sau đó thực hành các bài đối thoại với một bạn cùng học.)

A: Can I help you?

B: Yes.Thank you. Could you fill in this form for me?

A: Do you need any help?

B: No. Thank you. I’m fine

A : Oh. This bag is heavy.

B : Let me help you.

A: Yes. That’s very kind of you.

 

Tham khảo đáp án đầy đủ tại đây: The Young Pioneers Club (Câu Lạc Bộ Thiếu Niên Tiền Phong)

 

Từ khóa: , ,