Listen and Read Unit 1 Lớp 8 Trang 10

 UNIT 1: MY FRIENDS

LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)

Hoa : Chào Lan.

Lan : Chào Hoa. Bạn trông có ve sung sướng.

Hoa : Vâng. Hôm nay mình nhận một lá thư từ bạn Niên.

Lan : Mình biết bạn ấy không?

Hoa : Tôi không nghĩ như thế. Bạn ấy là bạn ở cạnh nhà mình ớ Huế.

Lan : Bạn ây trông như thế nào? 

Hoa : Ô, bạn ấy đẹp. Đây là hình của bạn ấy.

Lan : Nụ cười xinh làm sao! Phải bạn ấy là bạn cùng lớp của bạn không?

Hoa : Ô, không. Bạn ấy khộng đủ lớn để học cùng lớp với mình.

Lan : Bạn ấy mấy tuổi?

Hoa : Mười hai. Bạn ấy sẽ thăm mình. Bạn ấy sẽ ở đây vào lễ Giáng Sinh. Bạn gặp bạn ấy nhé?

Lan : Mình thích lắm.

1. Practice the dialogue with a partner. (Hãy thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)

2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau đây.)

a. Niên lives in Huế.

b. No, Lan doesn’t know her.

c. It’s’the sentence : “She isn’t old enough to be in my class.”

d. Nien is going to visit Hoa at Christmas.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 1 Lớp 8 Trang 10

 Speak Unit 1 Lớp 8 Trang 11

 Listen Unit 1 Lớp 8 Trang 12

 Read Unit 1 Lớp 8 Trang 13

 Write Unit 1 Lớp 8 Trang 15

 Language Focus Unit 1 Lớp 8 Trang 16

Từ khóa: