Listen and Read Unit 4 Lớp 8 Trang 38

UNIT 4: OUR PAST

LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC)

Bài dịch:

Bà : Nga, đây là bà. Khi còn con gái, bà đã từng sống ớ một nông trại.

Nga : Lúc ấy đời sống như thế nào?

Bà : Bà không đi học vì phái ở nhà và giúp mẹ bà. Bà đà từng trông nom các em trai gái.

Nga : Bà cố làm những gì?

Bà : Bà đã từng nấu ãn, lau nhà và giạt quần áo.

Nga : Điều đó nghe có vẻ là mộL công việc nặng nhọc!

Bà : Đúng vậy. Và không có điện. Mẹ bà đả phải làm mọi việc không có sự giúp đỡ của những thiết bị hiện đại.

Nga : Buổi tối bà làm gì?

Bà : Sau cơm tối, Mẹ bà đốt đèn và cha bà thường kế chuyện cho chúng tôi nghe.

Nga : Bà còn nhớ chuyện nào trong chúng không?

Bà : Ồ, có chứ. Chuyện hay nhất là chuyện “Chiếc hài bị mất”. Đó là chuyện cổ dân gian.

Nga : Bà ơi, bà kể cho cháu chuyện đó đi. Truyện truyền thống tuyệt lắm.

Bả : Được. Ngày xưa một bác nông dân nghèo…

1. Practice the dialogue with a partner. (Thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)

2. Work with a partner. Ask and answer the questions. (Thực hành với một bạn cùng học. Hoi và trả lời các câu hỏi.)

a. Nga’s grandmother used to live on a farm.

b. Because she had to stay home and help her mother and look after her younger brothers and sisters.

c. Nga’s great-grandmother used to cook meals, clean the floor and wash the clothes.

d. After dinner, Nga’s great-grandmother lit the lamp and great – granddad used to tell stories to children.

e. At the end of the conversation, Nga asked her grandmother to tell her an old tale.

3. Fact or opinion? Check (✓) the boxes. (Sự kiện hay ý kiến? Ghi dấu (✓) vào các khung.)

                                                                                  F                      O

a. I used to live on a farm.                                         

b. There wasn’t any electricity.                                   

c. Mom had to do everything without the

help of modern equipment.                                       

d. My father used to tell US stories.                           

e. The best one was The Lost Shoe.                                                      

f. Traditional stories are great.                                                               

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 4 Lớp 8 Trang 38

 Speak Unit 4 Lớp 8 Trang 40

 Listen Unit 4 Lớp 8 Trang 41

 Read Unit 4 Lớp 8 Trang 41

 Write Unit 4 Lớp 8 Trang 43

 Language Focus Unit 4 Lớp 8 Trang 44

Từ khóa: