Listening Unit 1 Lớp 10 Trang 16

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp, em hãy hỏi và đáp những

câu sau:

Câu trả lời gợi ý

 – Bạn đã bao giờ đi lại bang xích lô chưa?

 – Đó là khi nào?

 – Đi xích lô có thú vị không?

 – Bạn thích đi bằng xe đạp hay bằng xích lô hơn? Cho biết lý do?

 –  Yes, I have.

 –  When I was in HCM city last year.

 –   Yes, it is.

 –   I prefer going by bicycle because I’m free to go and 1 can exercise at the same time.

While you listen

Task 1: Em sẽ nghe ông Lâm, một người đạp xích lô, nói về các hoạt động vào buổi sáng của ông. Lắng nghe ông nói và đánh số tranh theo thứ tự đúng.

a. 3    b. 5     c. 4    d. 6   e. 1    f. 2

Task 2: Hãy lắng nghe lại và quyết định xem những câu nói này đúng (T) hay sai (F).

1. F     2. T     3. F     4. F     5. F    6. F

After you listen:

Em hăy cùng bạn luân phiên hỏi và đáp về các hoạt động của ông Lâm dựa vào các gợi ý dưới đây. Sau đó kể chuyện ông cho cả lớp nghe.

Lời gợi ý:

• What’s his name?                          – His name’s Lam.

• What’s his occupation?                  – He’s a cyclo driver.

• What time does he start work?      – At 6.00 am.

• How many passengers does he usually have in the morning?

– He usually has 4 passengers in the morning.

• What time does he have lunch?      – At twelve.

• Does he take a rest after lunch?      – Yes, he usually takes a short rest after lunch.

Lời trong băng:

Hello everyone, my name is Lam. I’m a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start 

work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 to District 1. After 1 drop him at a café near Ho Chi Minh Teacher’s Training College, I pedal to Thai Binh Market. My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty I ride off toward Nguyen Thi Minh Khai School. There I park my cyclo, chat with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon’s work.

Tham khảo các phần đáp án khác của bài học:

 Reading Unit 1 Lớp 10 Trang 12

 Speaking Unit 1 Lớp 10 Trang 14

 Writing Unit 1 Lớp 10 Trang 17

 Language Focus Unit 1 Lớp 10 Trang 19

  

Từ khóa: , ,