Mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế

Mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế

Dân số và tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng dân số cỏ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Tỉ lệ thu nhập gia tăng, tổng thu nhập quốc dân tính theo đầu người là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng dân cư trong chương trình đánh giá chỉ số phát triển con người cùa Liên hợp quốc. Gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ với nhau, thể hiện qua công thức:

Tỉ lệ gia tăng GDP/người = tỉ lệ gia tăng GDP – tỉ lệ gia tăng dân số

Như vậy, để tăng trường kinh tế và nâng cao chất lượng dân cư thì nhất thiết tỉ lệ gia tăng tổng sản phẩm quốc dân phải lớn hơn tỉ lệ gia tăng dân sổ hoặc là phải hạ thấp hơn tỉ lệ gia tăng dân số trong điều kiện tổng thu nhập quốc dân không tăng lên.

Thực tế cho thấy, các nước đang phát triền có mức thu nhập bình quân đầu người thấp thường có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn các nước phát triển có thu nhập bình quân đầu người cao.

Như vậy, gia tăng dân số nhanh ở các nước đang phát triển đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng dân cư.

Tốc độ tăng dân số khác nhau là một trong những nguyên nhân làm tăng khoảng cách thu nhập bình quân đầu người giữa hai nhóm nước. Nêu thập kỉ 60 cùa thế kỉ XX chênh lệch GDP/người/năm là 30 lần thì sang thập kỉ 90 là 60 lần.