Name and Addresses Unit 1 Lớp 7 Trang 15

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC 

 

B. Name and Addresses (Tên và Địa chỉ)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Cô Liên : Hoa, họ của em là gì?

Hoa : Phạm. Tên lót của em là THỊ

Cô Liên : Em mấy tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi.

Cô Liên : Em sống ở đâu?

Hoa : Số 12, đường Tran Hung Dao.

Cô Liên : Cám ơn em, Hoa.

Now answer (Bây giờ trả lời.)

a. She’s talking with/to Miss Lien.

b. Her family name’s Pham.

c. Her middle name’s Thi.

d. She lives at 12 Tran Hung Đao Street.

Ghi nhớ: Giới từ AT được dùng với địa chỉ có số nhà; IN/ON với tên đường hay tỉnh/thành phố.

e. g.: He lives in/on Le Loi Street.

(Anh ấy sống ở đường Le Loi.)

My sister lives in Ho Chi Minh City.

(Chị tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.)

2. Write. Complete this dialogue (Viết. Hoàn chính bài đối thoại này.)

Nga : Who’s that?

Lan : It’s Nam.

Nga : No. Who’s the girl talking to Miss Lien?

Lan : Her name’s Hoa. She’s a new student.

Nga : Which class is she in?

Lan : She’s in our class – Class 7A.

Nga : Where does she live?

Lan : She lives on Tran Hung Đao Street with her uncle and aunt.-

Nga : Where do her parents live?

Lan : They live in Hue.

Nga : She’s tall. How old is she?

Lan : She’s 13.

3. Ask your partner questions and complete this form. (Hỏi bạn cùng học

của em và hoàn chỉnh mẫu đơn này.)

You : What’s your full name?

You friend: My full name is Nam Van Nguyen.

You : How old are you?

You friend:  I’m twelve.

You : What grade are you in? 

You friend: I’m in Grade Seven.

You : What school are you going to?

You friend: I’m going to Phan Đinh Phung School.

You : What’s your address?

You friend: I’m living at 15 Le Loi Street, Ward 2, District 5.

Name:                  Nam Van Nguyen 

Age:                     12

Grade:                  Seven 

School:                 Phan Dinh Phung School.

Home address:      15 Le Loi Street, Ward 2, District 5.

Note: ward: phường                district: quận 

4. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Nam : Hoa, bạn sống ở đâu?

Hoa : Tôi sống ở số 12, đường Trần Hưng Đạo.

Nam : Từ nhà bạn đến trường bao xa?

Hoa : Không xa – khoảng một cây số.

Nam : Bạn đi học bằng gì?

Hoa : Tỏi đi học bằng xe đạp.

5. Ask and answer with a partner. (Hỏi và trả lời với một bạn cùng học.)

– How far is it from your house to school?

– It’s about one kilometre and a half. (1 cây số rưỡi)

a. – How far is it from your house to the market?

– It’s about two kilometres.

b. – How far is it from your house to the movie theatre?

– It’s about two miles, (dặm)

c. – How far is it from your house to the post office?

– It’s about seven hundred metres.

d. – How far is it from your house to the bus stop?

– It’s about one kilometre.

6. Listen and write (Nghe và viết.)

How far is it? Write the four distances. (Nó bao xa? Viết bốn khoảng cách.)

a. school                    – Lan’s house:                    three hundred meters, 

b. Lan’s house            – post office:                      only seven hundred meters,

c. Lan’s house             – movie theatre:                three kilometers, 

d. post office              – movie theater:                 two kilometers. 

7. A survey.

Ask your classmate where helshe lives, how far it is from his / her house to school, and how he/she goes to school. Then fill in the survey form.

(Hỏi một bạn cùng lớp của em nơi bạn ấy sống, từ nhà bạn ấy đến trường bao xa và bạn ấy đi học bằng cách nào. Sau đó điền bảng khảo sát này

You : What’s your name?

You friend : My name’s Hung Van Le.

You : Where do you live?

You friend : I live at 10 Le Lai Street, Ward 10, District 5.

You : How far is it from here?

You friend : About two miles.

You : How do you go to school?

You friend : By bus.

    Name :                       Hung Van Le

    Address:                    10 Le Lai street, Ward 10, District 5.

    Means of transport:   By bus

    Distance:                    About two miles