Neighbors Unit 9 Lớp 7 Trang 92 SGK

UNIT 9: AT HOME AND AWAY 

Ở NHÀ VÀ ĐI XA

B. NEIGHBORS (NHỮNG NGƯỜI LÁNG GIỀNG)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Lan : Hoa, tóc của bạn trông khác lạ Nó ngắn hơn.

Hoa : Bạn thích nó không?

Lan : Mình thích. Phải chú của bạn cắt nó không?

Hoa : Không. Chú của mình không cắt. Cô mình cắt đấy. Cô ấy là thợ uốn tóc.

Lan : À, cái áo đầm đẹp quá! Bạn mua nó ở đâu vậy?

Hoa : Mình không mua nó. Người láng giềng, bà Mai, mua vải và may nó cho mình.

Lan : Người phụ nữ khéo tay làm sao!

Hoa : Đó là nghề của bà ấy. Bà ấy là thợ may áo đầm.

Lan : Người láng giềng tốt làm sao!

Now answer (Bây giờ trả lời.)

a. Her aunt is a hairdresser.

b. Mrs Mai is a dressmaker.

2. Answer (Trả lời)

a. No, she didn’t.  

b. No, she didn’t.

c. Yes, she did.

3. Read. Then answer (Đọc. Sau đó trả lời)

Hoa quan sát bà Mai may áo đầm của mình. Bạn ấy nghĩ việc may vá là một sở thích hữu ích. Bạn ấy quyết định học may.

Hoa mua vải. Bạn ấy học cách sử dụng máy may và may một gối dựa cho ghế bành của mình. Nó màu xanh và trắng.

Kế đó, Hoa may cái váy. Nó màu xanh lá cây với bông trắng. Nó trông rất xinh. Hoa mặc thủ, nhưng nỏ không vừa. Nó quá rộng. Người láng giềng của Hoa giúp Hoa và sau đó nó rất vừa. Giờ đây, Hoa có một sở thích mới hữu ích – bạn ấy mặc quần áo bạn ấy may.

Questions (Câu hỏi.)

a. Hoa decided to learn how to use a sewing machine

b. First, she made a cushion for her armchair.

c. It was blue and white.

d. Next, she made herself a skirt.

e. It was green with white flowers.

f. It looked very beautiful.

g. It was too big. And it didn’t Fit her.

h. Her neighbour, Mrs Mai, helped her.

i. Finally, it fitted her very well.

4. Write. Put the verbs in brackets in the simple past tense. (Viết. Viết động từ trong ngoặc ở thì Quá khứ đơn.)

Hoa watched her neighbour make her dress.

First, she bought some material.

Then, she cut the dress out.

Next, she used a sewing-machine to sew the dress.

Hoa decided that sewing was a useful hobby.

She made a cushion and a dress. The cushion was fine, but the dress wasn’t.

Then, her neighbour helped her, so finally it fitted her.

Từ khóa: