Nước (Hóa Học 8)

BÀI 36: NƯỚC

Giải bài tập 1 trang 125 SGK hóa học 8: Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

oxit axit, oxit bazơ, nguyên tố, hiđro, oxi, kim loại

Nước là hợp chất tạo bởi hai ……….. là ………….. và ……….. Nước tác dụng với một số …………. ở nhiệt độ thường và một số ………………. tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều …………….. tạo ra axit.

Hướng dẫn giải

Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là oxihiđro. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường và một số oxit bazơ tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều oxit axit tạo ra axit.

Giải bài tập 2 trang 125 SGK hóa học 8: Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hoá học xảy ra?

Hướng dẫn giải

Từ sự phân hủy và tổng hợp nước, ta thấy: Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hiđro và oxi. Chúng đã kết hợp với nhau:

a) Theo tỉ lệ thể tích là hai phần khí hiđro và một phần khí oxi.

b) Theo tỉ lệ khối lượng là 1 phần hiđro và 8 phần oxi. Như vậy bằng thực nghiệm người ta tìm ra công thức hoá học của nước là H2O.

2H2 2H2 + O2

2H2 + O2 2H2O

Giải bài tập 3 trang 125 SGK hóa học 8: Tính thể tích khí hiđro và oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 gam nước?

Hướng dẫn giải

nH2O = 1,8 / 18 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng:

  2H2    +    O2—>  2H2O

 2 mol    1 mol         2 mol

 y mol    x mol <—  0,1 mol

x = 0,1 / 2 = 0,05 mol  -> VO2 = 0,05 x 22,4 = 1,12 lít

y = (2 x 0,1) / 2 = 0,1 mol -> VH2= 0,1 x 22,4 = 2,24 lít.

Giải bài tập 4 trang 125 SGK hóa học 8:  Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hiđro (ở đktc) với oxi?

Hướng dẫn giải

nH2 = 112 / 22,4= 5 mol H2

Phương trình phản ứng tống hợp nước:

 2H2   +   O2 —> 2H2O

 2 mol    2 mol

 5 mol    5 mol

mH2O = 5 x 18g = 90g

Khối lượng riêng của nước là 1 g/ml, thể tích nước lỏng thu được là 90ml

Giải bài tập 5 trang 125 SGK hóa học 8: Viết phương trình các phản ứng hoá học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ?

Hướng dẫn giải

Phương trình các phản ứng tạo ra bazơ và axit:

2Na + 2H2O  —–> 2NaOH + H2 

Na2O + H2O  —->  2NaOH

CaO + H2O  ——-> Ca(OH)2

SO3 + H2O   ——–>  H2SO4

P2O5 + 3H2O  ——> 2H3PO4

– quỳ tím hoá đỏ

– tác dụng với kim loại, muối cacbonat có khí bay lên (H2 hoặc khí CO2)

Nhận biết dung dịch bazơ:

– quỳ tím hoá xanh

– phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng.

Giải bài tập 6 trang 125 SGK hóa học 8: Hãy kể ra những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp chống ô nhiễm ở địa phương em?

Gợi ý

Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống. Nước cũng tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể người và động vật. Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông  vận tải….

Biện pháp chống ô nhiễm: học sinh tự nêu (có thể nêu là  tiết kiệm nước….).

Từ khóa: , , ,