Personal Hygiene Unit 10 Lớp 7 Trang 99 SGK

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENCE

(SỨC KHỎE VÀ VỆ SINH)

A. PERSONAL HYGIENE (VỆ SINH CÁ NHÂN)

1. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Lá thơ từ Mẹ

Ngày 10 tháng 10…

Hoa thân yêu,

Cha con và mẹ hy vọng con khoẻ mạnh. Cha mẹ cả hai đều khoẻ. Gần đến mùa gặt nữa rồi và cha mẹ làm việc vất vả ở trang trại. Ông của con thường làm việc với cha mẹ. Ông giúp ích rất nhiều. Ông nói nhiều về con và hy vọng con khoẻ mạnh.

Tuần rồi mẹ nhận được thư của cô con. Cô viết nhiều về con. Vậy bây giờ phải con đang tập thể dục buổi sáng không. Hoa? Ở Huế con không bao giờ thích thức dậy sớm. Ba mẹ rất vui nghe bây giờ con thức dậy sớm.

Mẹ hy vọng con cũng tự chăm sóc cho mình. Cô con rất bận rộn, do đó nhớ giặt và ủi quần áo của con. Và đừng ăn quá nhiều kẹo hay thức khuya. Các điều đó có hại cho con.

Mẹ nhớ con nhiều. Cha và mẹ hy vọng chẳng bao lâu nữa sẽ thăm con ở Hà Nội, có lẽ sau mùa gặt. Hoa, đừng quên viết thư cho mẹ nhé.

Thương,

Mẹ    

Questions (Câu hỏi.)

a. Because it’s nearly the harvest time again.

b. Her grandfather helps them on the farm.

c. They will probably go to Hanoi after the harvest.

d. She knows how to take care of herself. She’s doing what she didn’t do when she was at home in Hue. For example, she gets up early and does morning exercise

e. Her mother wants her to do and not to do these things:

Things to do                                             Things not to do.

– taking care of herself                         – eating too much candy.

– doing her washing and ironin g         – staying up so late.

2. Listen. (Nghe)

Listen and put the pictures in the order you hear. (Nghe và viết hình đúng theo thứ tự em nghe.)

a – 1;             b – 8;            c – 6;            d – 4

e – 2;             f – 3;             g – 5;            h – 7

3. Read Nam’s diary. (Đọc nhật kí của Nam.)

a. Nam gets up at 6.30.

b. He does morning exercise at 6.35.

c. He washes his face at 6.55.

d. He combs his hair at 7 o’clock.

e. He eats breakfast at 7.05.

f. He brushes his teeth at 7.20.

g. He eats lunch at 11.30.

h. He eats dinner at 6.30.

i. He brushes his teeth at 7.30.

j. He does his homework at 8.00

k. He showers at 9.00

l. He goes to bed at 9.30.

Write about yourself. Complete a diary entry like Nam’s. Then practice with a partner. Ask these questions. (Viết về chính em. Hoàn chỉnh một nhật kí giống như nhật kí của Nam. Sau đó thực hành với một bạn cùng học. Hỏi các câu hỏi này.)

My diary

5. 30 wake up                                 12. 30 have a siesta

5. 40 wash face, brush teeth             1. 30 learn lessons

         and comb hair                                   do homework

5. 50 revise lessons                           5. 30 have dinner

6. 30 have breakfast                          7. 00 watch TV

6. 50 go to school                             8. 00 do exercises

11.30 heave lunch                             9.30 go to bed

– What do you do every day?

– I do a lot of things every day.

– What time do you usually get up?

I usually get up at 5.30N

– What time do you have breakfast?

I often have breakfast at 6.30.

– Do you have a bath before breakfast? Yes, I often do.

– What time do you have lunch?

I usually have lunch at 11.30.

– Where do you have lunch, at home or at the school cafeteria?

I usually have lunch at home.

– What do you usually do in the afternoons?

I learn lessons and do my homework.

– What time do you eat dinner?

I eat dinner at 5.30.

– Do you have a bath before bedtime?

Yes, I usually do.

– What time do you usually go to bed?

I usually go to bed at 9.30.

4. Write. Complete Hoa’s reply to her mother with suitable verbs. (Viết. Hoàn chỉnh thơ trả lời của Hoa cho Mẹ của cô với động từ thích hợp.)

A letter to Mom

October 20th

Dear Morn,

Thanks for your letter. I’m glad to hear you are well. I am doing well at school. At first, everything was / looked strange and difficult. Now, I am having a lot of fun. I hope you will visit Hanoi after the harvest. We will take you round the city.

Don’t worry about me, Mom. I know how to take care of myself. Every day I get up early to take morning exercises, and I never go to bed late. I often wash my clothes and iron them carefully. I am not eating much candy now.

I told all of my friends about your visit and they all hope to meet you in Hanoi. It is 9.30 now, so I must go to bed.

Take care, Mom. Write again soon.

Love, 

Hoa  

Từ khóa: