Read Unit 3 Lớp 8 Trang 31

 UNIT 3: AT HOME

READING (ĐỌC)

Mẹ của Lan, Bà Quyên, đang ở trung tâm cộng đồng địa phương. Bà đang đọc một trong các bích chương trên tường.

Để Phòng An Toàn Ở Gia Đình

– Các bạn phải để tất cả hóa chất và thuốc trong tủ có khóa. Trẻ con có thể uống hoặc ăn các vật này vì chúng trông giống nước ngọt hoặc kẹo.

– Các bạn không dược để trẻ con chơi trong bếp. Bếp là nơi nguy hiểm.

– Các bạn phải bảo đảm trẻ con không được chơi với diêm quẹt. Mỗi năm, các đám cháy tiêu hủy nhiều gia đình và gây thương tích cho trẻ con vì một người nào dó chơi với diêm quẹt. Hãy nhớ chỉ cần một cây diêm quẹt có thể gây ra cuộc hỏa hoạn.

– Các bạn phải đậy các ổ điện để trẻ con không cố để vật gì vào chúng. Điện có thể giết người.

– Các bạn phải để tất cả vật nguy hiểm ngoài tầm tay trẻ con. Những vật này gồm kéo, dao, và những vật nhỏ như các vật tròn nhỏ.

1. Answer. (Trả lời.).T

True or false? Check (y) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Ghi dấu đúng (S) vào các khung và sửa các câu sai.)

                                                                                                 T                  F

A. It is safe to leave medicine around the house.                                            x

B. Drugs can look like candy.                                                      

C. A kitchen is a suitable place to play.                                                            x

D. Playing with one match cannot start a fire.                                                x

E. Putting a knife into an electrical socket is dangerous.              

F. Young children do not understand that many

household objects are dangerous.                                               

– > A. It is safe to keep medicine in locked cupboards,

– > C. A kitchen is a dangerous place to play.

– > D. Playing with one match can cause a fire.

2. Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

– Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboards. Because children often try to eat and drink them.

– Why mustn’t we let children play in the kitchen?

Because the kitchen is a dangerous place.

– Why mustn’t children play with matches?

Because matches can cause Fires.

– Why must we cover electric sockets?

Because children can put something in them.

– Why do we have to put all dangerous objects out of children’s reach? Because these things can hurt and injure them or even kill them.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 3 Lớp 8 Trang 22

 Listen and Read Unit 3 Lớp 8 Trang 27

 Speak Unit 3 Lớp 8 Trang 28

 Listen Unit 3 Lớp 8 Trang 30

 Write Unit 3 Lớp 8 Trang 32

 Language Focus Unit 3 Lớp 8 Trang 34

Từ khóa: , ,