Reading Unit 10 Lớp 12 Trang 106

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES

READING (ĐỌC)

Before you read

Theo cặp, em hãy xem tranh và trả lời câu hỏi.

1/ Loại động vật và côn trùng nào dưới đây có ở Việt Nam? 

2/ Loại nào trong số chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng?

a. Tortoise            rùa                  e. Leopard           con báo

b. Rhinoceros      tê giác              f. Frog                 ếch nhái

c. Monkey           con khỉ             g. Mosquito          muỗi

d. Elephants       con voi              h. Parrot               con vẹt

While you read

Đọc đoạn văn về các loại động thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng và làm các bài tập theo sau.

Nhiều loại động thực vật hiện nay có nguy cơ bị tuyệt chủng. Trên 19.000 loài thực vật và 5.000 loài thú trên thế giới bị xếp vào loại có nên cơ bị tuyệt chủng, và hàng ngàn loài khác nữa bị tuyệt chùng mỗi năm, trước khi các nhà sinh vật học có thể nhận diện chúng.

Những nguyên nhân chính cùa sự tuyệt chủng hoặc nguy cơ bị tuyệt chùng là sự tàn phá môi trường sống, việc khai thác động vật vì kinh tế và sự ò nhiễm. Việc tháo nước ở các đầm lầy, việc phá rừng, đô thị hoá và việc xây đập. làm đường, đã huỷ diệt hoặc tàn phá trầm trọng những môi trường sổng hiện hữu. Từ nhừng năm cùa thập niên 1600, việc khai thác động vật vì thương mại trên toàn cẩu để lấy thịt và các phẩm vật khác, đã làm giảm sút nghiêm trọng số lượng thú qui hiếm. Các hoá chất độc hại trong không khí và đất, nước bị ô nhiễm, và nhiệt độ nước tăng lên cũng đâ đẩy nhiều chùng loại đến bờ tuyệt chùng.

Việc biến mất của một hay nhiều loài có thể đưa đến việc mâỉ đi sự đa dạng cùa chùng loại động thực vật. Điều này ảnh hường nghiêm trọne đẻn khả năng tồn tại cùa các chùng loài, bao gồm cả loài người. Con người dựa vào sự đa dạng các giống vật trong việc cung cấp thực phẩm, nước và không khi sạch, và đất đai màu mỡ để canh tác. Ngoài ra chúng ta còn hưởng nguồn lợi to lớn từ nhiều dược liệu và các sản phẩm khác do sự đa dạng sinh vật mang lại. cỏ đến 40 phần trăm các dược phẩm hiện đại của chúng ta lấy từ động thực vật.

Các nỗ lực bào tồn khác nhau đã được thực hiện để cứu lấy các loài bị nguy cơ tuyệt chủng. Danh sách đỏ – một danh sách về các loài động vật dễ bị tổn thương và đang gặp nguy cơ tuyệt chùng toàn cầu đã được thành lập để nâng cao nhận thức của con người về các yêu cầu bảo tồn. Các chính quyền đã ban hành luật bảo vệ thú hoang khỏi sự săn bắt và mua bán. Một nỗ lực bảo tồn khác là việc phát triển khu bảo tồn các môi trường sống của thú hoang, nơi thích hợp cho sự tồn tại của nhiều chùng loại khác nhau.

Giai đoạn khủng hoảng về việc tuyệt chùng toàn cầu hiện nay là một trong các thách thức lớn nhất cho con người. Để bào quản sự đa dạng sinh học toàn cầu rất quí giá cho những thế hệ sau, thì việc bảo vệ các chủng loại gặp nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sổng của chúng phải là ưu tiên số một cho các tổ chức quốc tế, chính quyền các nước, các ngành kinh doanh và các cá nhân.

Task 1. Kết hợp các danh từ ờ cột A với các định nghĩa đúng ở cột B.

Đáp án.

1.D            2. E           3. A              4. B                  5. C

Task 2. Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu theo nội dung đoạn văn.

Đáp án.

1.D             2. B             3. A              4. A                  5. D

Task 3. Tìm thông tin trong bài để chứng minh cho các nhận định sau.

Đáp án.

1. Ô nhiễm là một trong các nguyên nhân chính gây nguy cơ tuyệt chủng cho các loài động thực vật.

=> Câu số 1 của đoạn 2.

2. Sự đa dạng chủng loài động thực vật cung cấp cho con người rất nhiều thứ quan trọng.

=> Đoạn văn số 3.

3. Cỏ nhiều nỗ lực bảo tồn được thực hiện để cứu các động vật gặp nguy cơ tuyệt chủng.

=> Đoạn văn số 4.

After you read

Theo cặp, thảo luận và tìm ra năm câu tóm tắt năm đoạn văn của bài.

Đáp án gợi ý:

1) Over 15 thousand plant and animal species all over the world are classified as endangered.

2) The main causes of extinction or endangerment are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.

3) Biodiversity is important for humans as it provides food, clean air, water, fertile soil and other products.

4) Different efforts have been made to conserve endangered species.

5) The task of conservation should be shared by international organizations, governmental agencies, industry and individuals.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 10 Lớp 12 Trang 109

 Listening Unit 10 Lớp 12 Trang 111

 Writing Unit 10 Lớp 12 Trang 113

 Language Focus Unit 10 Lớp 12 Trang 114

Từ khóa: , ,