Reading Unit 15 Lớp 12 Trang 162

 UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY

READING (ĐỌC)

Before you read

Theo cặp, xem tranh và trả lời câu hỏi.

1/ Người phụ nữ trong tranh thực hiện bao nhiêu vai trò?

2/ Cuộc sống của cô ấy có phải là tiêu biểu cho cuộc sống cùa phụ nữ Việt Nam? Tại sao? (không)?

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Trài qua nhiều lịch sử của nền văn minh nhân loại, nhiều tập quán lâu đời đã giới hạn vai trò của người phụ nừ trong xã hội. Nhiều người tin ràng vai trò tự nhiên của phụ nữ là làm vợ và làm mẹ. Những người đó cho rằng phụ nữ thích hợp với việc sinh con và nội trợ, chăm sóc gia đình hơn là tham gia vào kinh doanh hay chính trị ngoài xã hội. Sự nghi ngờ của nhiều người về khả năng trí tuệ của người phụ nữ đã đưa đến việc hầu hết các xã hội không công nhận quyền được học tập, có việc làm, có một số quyền về luật pháp và chính trị của phụ nữ. Đàn ông mới là người nắm giữ hầu hết mọi cương vị nghề nghiệp và quyền lực trong xã hội. 

Cuộc đấu tranh cho nữ quyền – quyền được thiết lập vị thế về xã hội, kinh tế và chính trị cho phụ nữ bằng như nam giới – bắt đầu ở thế kỷ 18 trong giai đoạn gọi là Thời đại khai sáng. Suốt giai đoạn đỏ, các triết gia Châu Âu bẳt đầu chứng tò rằng mọi cá nhân, nam hay nữ, đều được sinh ra với những quyền tự nhiên là tự do và binh đẳng. Nhừng nhà tư tường tiên phong ấy chù trương ràng không nên phân biệt phụ nữ chỉ vì phái tính.

Ngày nay, mặc dù với các vị thế khác nhau tùy theo nhừng quốc gia khác nhau, phụ nừ trên gần khắp thế giới đà đạt được các quyền công bàng đáng kể. Trong số đó, quan trọng nhất là quyền có cùng cơ hội về việc làm và hưởng lương bàng với phái nam, quyền được bầu cử và quyền được có nền học vấn chính qui. Một cách tổng quát, phụ nừ đà đạt được một sự công nhận tốt hơn.

Task 1. Em hãy cho nghĩa tiếng Việt tương đương với các từ / cụm từ.

Đáp án.

1. human civilization: nền văn minh nhân loại

2. childbearing: việc sinh con

3. involvement: sự tham gia

4. Age of Enlightment: Thời đại khai sáng (Thời kì thế ki 18 ở Châu Âu khi người ta cho rằng chỉnh lí tri và khoa học (chứ không phải tôn giáo) sẽ làm cho nhân loại tiến bộ).

5. deep-seated cultural beliefs: những niềm tin ăn sâu vào tiềm thức

6. homemaking: việc nội trợ và chăm sóc gia đình

7. intelligent ability : năng lực trí tuệ

8. equal work opportunity: cơ hội việc làm bình đẳng

Task 2. Chọn đáp án đúng cho các câu.

Đáp án.

1. C. Taking care of the house and family

1. D. disbelieving

2. C. to bring equality between men and women

3. B. 18th century European political philosophers

4. A. property right

Task 3. Theo cặp, thảo luận với bạn đê tìm tiêu để hợp lí cho bài đọc.

Đáp án.    C. Women’s Rights

After you read

Theo cặp, thảo luận và tóm tắt ý của mỗi đoạn văn thành một câu.

Đáp án gợi ý

1. In the past, women were restricted to the role of mothers and wives due to widespread doubt about their intellectual ability.

2. The struggle for women’s rights began in the 18th century as European political philosophers believed that women should be treated equally.

3. Women now enjoy important legal rights such as equal work and pay right, the right to vote and to gain education.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 15 Lớp 12 Trang 165

 Listening Unit 15 Lớp 12 Trang 167

 Writing Unit 15 Lớp 12 Trang 168

 Language Focus Unit 15 Lớp 12 Trang 169

Từ khóa: , ,