Reading Unit 5 Lớp 12 Trang 52

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

READING (ĐỌC)

Before you read: Quan sát tranh minh họa, luyện tập theo cặp để mô tả tình huống trong tranh, nói tên các trường học bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi. 

Đáp án.

Hue University

Hanoi University of Natural Science

Hanoi University of Architecture

While you read: Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Nộp đơn vào đại học ở Anh quốc

Sau khi hoàn tất chương trình phổ thông cơ sở, học sinh ở Anh phải học tiếp hai năm để lấy chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học (General Certificate of Education Advanced Level – GCE “A” level), một yêu cầu bắt buộc để vào đại học. Tuy nhiên chi những học sinh đạt được điểm cao ở kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở (General Certificate of Secondary Education – GCSE) mới được tuyển để học tiếp chương trình phổ thông trung học này. Nó bao gồm ba hay bổn môn học về văn chương hay khoa học. Khi đang học phổ thông trung học học sinh phải lo nộp đơn xin học đại học. Các thủ tục cần thiết để nộp đơn vào đại học ở Anh như sau.

Sở tiếp nhận vào Đại học và Cao đảng (University and College Admission Service) – UCAS – là cơ quan trung ương đại diện cho các trường Đại học và Cao đăng sẽ nhận đơn xin học. Tất cả hồ sơ xin nhập học vào các trường đại học được gửi qua UCAS và phải được UCAS tiếp nhận từ tháng Chín đến giữa tháng Mười Hai cho các khóa học bắt đầu vào tháng Mười kế tiếp. Các đơn xin nhập học trề có thể được tiếp nhận đến ngày 30 tháng Sáu, nhưng vào lúc ấy không còn có nhiều chồ ở Đại học nên việc lựa chọn các khóa học sẽ rất hạn chế.

Các sinh viên nộp đơn có thể chọn đến sáu Đại học hay Khóa học để điền vào hồ sơ cho UCAS, không nêu một thứ tự ưu tiên nào. UCAS sẽ ghi nhận các thông tin chi tiết ờ mỗi đơn xin học vào máy tính và gửi một bản sao đơn xin học đến trường đại học ghi trong đơn. Mồi trường đại học sẽ xem xét đơn xin học trước khi quyết định tiếp nhận. Khi tất cả các đại học có văn bàn trả lời, người nộp đơn có thể chọn tối đa là hai trường – một nguyện vọng chính và một nguyện vọng “dự phòng”. Khi có kết quả tốt nghiệp phổ thông trung học (thường là vào tuần thứ ba của tháng Tám), thì các trường đại học sẽ thông báo quyết định sau cùng cho mỗi thí sinh.

Hiện nay có 96 trường đại học ở nước Anh để sinh viên chọn, và chương trình đại học toàn thời gian trung bình kéo dài ba năm cho hầu hết các ngành chính qui, bổn năm cho các ngành ngôn ngừ học và năm năm cho các ngành y khoa và thú y. 

Task 1. Dùng dạng đúng của các từ trong khung đê điền vào chỗ trống của các câu.

Đáp án:

1. applications                             6. required

2. applied                                   7. requirements

3. applicants                               8. decided

4. prefer                                     9. decision

5. preference                             10. decisive

Task 2. Cá nhân: đọc lướt các câu hòi và chọn câu trà lời đúng nhất đê hoàn chỉnh câu.

Đáp án:

1.C         2.C         3. B           4. B           5. A

Task 3. Đọc kỹ lại bài đọc, ghi dâu (V) nếu thông tin có nhắc đến trong đoạn văn, và dấu (X) nếu không có. Sau đó xếp thứ tự các bước nộp hồ sơ vào cúc trường đại học ở nước Anh.

Đáp án.

1. a. x          b.          c.           d.            e. x           f. 

2. Thứ tự các bước nôp hồ sơ vào đại hoc.

1. d             2. c          3. a           4. e           5. f            6. b

After you read: Theo nhóm, luyện nói về tầm quan trọng của việc học đại học đối với bạn.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 5 Lớp 12 Trang 55

 Listening Unit 5 Lớp 12 Trang 56

 Writing Unit 5 Lớp 12 Trang 58

 Language Focus Unit 5 Lớp 12 Trang 58

Từ khóa: , ,