Reading Unit 7 Lớp 12 Trang 74

UNIT 7: ECONOMIC REFORMS

READING (ĐỌC)

Before you read

Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

1. Em có thể thấy gì trong tranh?

2. Em nghĩ những người trong tranh sống nghèo khổ hay giàu có?

3. Theo em ta nên làm gì để cải thiện tình trạng ấy?

While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Một trong những biện pháp quan trọng phải thực hiện để đẩy mạnh sự phát triển của quốc gia là thường xuyên thực hiện cải cách kinh tế. Ý thức được điều đó, tại kỳ họp quốc hội lần thứ sáu vào tháng 12 năm 1986, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khởi xướng một chính sách cải cách kinh tế toàn diện. Vào thời điểm ấy chính sách đó thường được gọi là “Đổi Mới”. Mục tiêu của “Đổi Mới” là nhằm tái cấu trúc lại nền kinh tế của Việt Nam và nâng cao mức sống của nhân dân.

Trước thời kỳ Đổi Mới đất nước ta trải qua rất nhiều khó khăn: nền kinh tế kém phát triển do nền nông nghiệp truyền thống chiếm ưu thế; đất nước nghèo nàn, nhân dân sống cực khổ; sản xuất trì trệ. Thiếu thốn trường học và bệnh viện, lạm phát thì xảy ra ở mọi lãnh vực kinh tế. Để giải quyết những vấn đề đó, nhà nước ta đã đưa ra một số biện pháp cải cách: xóa bỏ sự bao cấp của nhà nước, chuyển quyền ưu tiên về kinh tế của nền công nghiệp nặng thành ba chương trình kinh tế chính: sản xuất thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất cho xuất khẩu; giảm sự can thiệp của nhà nước trong việc kinh doanh; mở rộng quan hệ thương mại với tất cả các quốc gia trên thế giới và khuyến khích việc đầu tư cùa các tư nhân trong và ngoài nước.

Các kỳ họp quốc hội kế tiếp của Đảng Cộng Sàn Việt Nam được tổ chức năm 1991, 1996 và 2001 tiếp tục khẳng định sự cam kết về Đổi Mới và kêu gọi sự cải cách về hành chính và kinh tể. Dưới đường lối chi đạo của Đảng, nhà nước đã chấp thuận Luật Đất Đai năm 1993 và Luật Doanh Nghiệp năm 2000. Những bộ luật ấy đã đặt nền tảng pháp lý cho việc giải thể các Hợp tác xã không hiệu quả, mở rộng nhiều cơ hội cho nhà nông, và khuyến khích đầu tư của các tư nhân trong và ngoài nước.

Kể từ Đổi Mới, đất nước ta đã trải qua những thay đổi đáng kể: năng suất và xuất khẩu nông sản không ngừng gia tăng, nông dân có quyền sử dụng đất và có quyền lựa chọn cách sử dụng đất nông nghiệp của họ, công nhân làm việc chăm hơn vỉ thời giờ chính là tiền bạc, và trẻ em, đặc biệt trẻ em dân tộc ít người, cỏ nhiều cơ hội để được học tập và huấn luyện hơn.

Chúng ta tin rằng với sự cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về Đổi Mới, chúng ta sẽ đạt được nhừng thành tựu lớn hơn và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân ta.

Task 1. Theo cá nhân hoặc theo cặp, các em dựa vào văn cành cùa bài đọc tìm những từ ngừ tiếng Việt tương đương với những từ ngữ tiếng Anh đã cho. 

Đáp án.

1. National Congress                            Đại hội toàn quốc

2. rennovation                                     đổi mới

3. under-developed                             chưa phát triển / phát triển thấp

4. dominate                                        chi phối, thống trị

5. stagnant                                         trì trệ

6. inflation                                          lạm phát

7. government subsidies                     những sự bao cấp của chính phủ

8. government commitment               sự cam kết của chính phủ 

9. dissolve                                          tan rả

10. substantial                                   lớn lao, đáng kể

Task 2.Theo cá nhân hoặc theo cặp, các em chọn đáp án đúng / sai cho những thông tin đã cho.

Đáp án.

1. F          2.F           3.T          4.F               5.T

Task 3. Theo cặp, các em hỏi và trả lời những câu hỏi vể nội dung bài đọc.

Đáp án.

1. It was officially initiated in 1986 by our Vietnam Communist Party.

2. Its aim was to restructure the economy of Vietnam and to raise the living standards of the people.

3. The measures the Government introduced to implement Doi Moi were (as follows):

• eliminated government subsidies,

• shifted economic priority from heavy industry to three major economic programs: production of food, production of consumer goods and production of exports,

• reduced state intervention in business,

• opened trade relations with all countries in the world,

• encouraged foreign and domestic private investment.

4. Since Doi Moi, Vietnam has undergone substantial changes. They are:

• productivity and agricultural exports have constantly increased,

• the farmers have enjoyed land use rights and have had greater choice on how to use their agricultural land,

• the workers have worked harder,

• the children, particularly those form ethnic minorities have had more opportunities to enjoy education and training.

5. We believe that with the strong commitment of our Party and Government to Doi Moi, we will attract more foreign capital investment and build a better life for our people.

After you read

Theo cặp hoặc theo cá nhân, các em tìm trong hài đọc những ý theo ba đề mục đã ghi.

Đáp án gợi ý.

BEFORE DOI MOI

• Economv: under-developed, dominated by traditional agriculture

• Country and people: poor

• Production: stagnant

• Shortage of schools, hospitals

• Inflation

GOVERNMENT’S RENOVATION MEASURES

• Eliminated government subsidies,

• Opened trade relations with all countries in the world,

• Shifted economic priority from heavy industry to three major economic programs: production of food, production of consumer goods and production of exports,

• Reduced state intervention in business,

• Encouraged foreign and domestic private investment.

SINCE DOI MOI

• Productivity and agricultural exports: increased

• Farmers: enjoyed land rights, had greater choice to use their land

• Workers: worked harder

• Children: enjoyed education and training

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 7 Lớp 12 Trang 77

 Listening Unit 7 Lớp 12 Trang 79

 Writing Unit 7 Lớp 12 Trang 80

 Language Focus Unit 7 Lớp 12 Trang 81

Từ khóa: , ,