Soạn bài chương trình địa phương (phần văn) lớp 8

SOẠN BÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

(Phần Văn)

A. YÊU CẦU

– Bước đầu có ý thức tìm hiểu các tác giả văn học ở địa phương và các tác phẩm văn học viết về địa phương; quan tâm đến truyền thống văn học của địa phương.

– Qua việc chọn chép một bài thơ hoặc một bài văn viết về địa phương vừa củng cô tình cảm quê hương, vừa bước đầu rèn luyện năng lực thẩm bình và tuyển chọn văn thơ.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

Bùi tập 1. Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ quê ở thành phố, tỉnh (hoặc quận, huyện) nơi em đang sinh sống theo trình tự : họ tên, bút danh (nếu có), năm sinh, năm mất (nếu đã mất) và tác phẩm chính. Chú ý: chỉ thống kê những tác giả có sáng tác trước năm 1975.

Gợi ý

– Em có thể lập bảng theo mẫu sau :

STT

Tên thật, bút danh (nếu có)

Năm sinh, năm mất

Tác phẩm chính

– Để có số liệu chính xác, đầy đủ, em cần phải hỏi người lớn (những nhà nghiên cứu ngữ văn địa phương, nhà văn địa phương…) hoặc tra cứu tài liệu liên quan (nguồn có thể lấy từ Sơ Văn hóa – Thông tin của tỉnh hoặc thành phố, từ khoa Ngữ văn của trường cao đảng, đại học đóng trên địa bàn). Lưu ý : chỉ thống kê những tác giả ở thành phố, tính (hoặc quận, huyện) nơi em đang sinh sống và có sáng tác trước năm 1975 như bài tập yêu cầu.

Bài tập 2. Sưu tầm và chép lại một bài thơ hoặc một bài văn (khoảng vài trang, có thể là đoạn trích) viết về phong cảnh thiên nhiên, con người, sinh hoạt văn hoá, truyền thống lịch sử của quê hương em mà em thấy hay.

Gọi ý

Bài thơ hoặc một bài văn viết về phong cảnh thiên nhiên, con người, sinh hoạt văn hoá, truyền thống lịch sử của quê hương em mà em sưu tầm được không nhất thiết tác giả phải là người địa phương.