Soạn bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Soạn bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

SOẠN BÀI DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

I. THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

Câu hỏi : Tìm các cụm danh từ có trong câu sau và phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sần có.

Gợi ý:

– Các cụm danh từ:

+ … những tình cảm ta không có;

+ …. nhửng tình cảm ta sẵn có;

– Phân tích cấu tạo của các cụm danh từ

+ … những/ tình cảm/ ta không có;

      ĐN          DTTT        PN

+ …. những/ tình cảm/ ta sẵn có;

        ĐN          DTTT        PN

– Phân tích cấu tạo của các phụ ngữ trong cụm danh từ 

+ Ta // không có

    CN    VN 

+ Ta // sẵn có

   VN      VN

II. CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Câu hỏi: Tìm cụm chủ – vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu (SGK, tr. 68). Cho biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần gì?

Gợi ý:

a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

– Cụm chủ -vị: Chị Ba đến.

– Cụm C-V này đóng vai trò là chủ ngữ trong câu.

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhản dân ta tinh thần rất hăng hái.

– Cụm C-V: tinh thần rất hăng hái.

– Cụm C-V này đóng vai trò là thành phần vị ngữ.

c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, củng như trời sinh cốm nằm lí trong lá sen.

– Cụm C-V: Trời sinh lá sen để bao bọc cốm; củng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen

– Hai cụm C-V này làm thành phần bổ ngữ trong câu.

d. Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

– Cum C-V: Cách mạng tháng Tám thành công.

– Cụm C-V làm thành phần định ngữ trong câu.

LUYỆN TẬP

Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu (SGK, tr.69). Cho biết trong mỗi câu cụm C-V làm thành phần gì?

Gợi ý:

a. Đợi đến lúc vừa nhất, và chí riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.

– Cụm C-V: những người chuyên môn mới định được.

– Cụm C-V làm thành phần định ngữ.

b. Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

– Cụm C-V: Khuôn mặt đầy đặn

– Cụm C-V làm thành phần vị ngữ trong câu

c. Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

– Cụm C-V: các cô gái Vòng đỗ gánh. Cụm C-V này làm thành phần định ngữ trong câu

– Cụm C-V: hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào. Cụm C-V này làm thành phần bố ngữ trong câu.

d. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

– Cụm C-V: Một bàn tay đập vào vai. Cụm C-V này làm thành phần chủ ngữ trong câu.

Từ khóa: ,