Soạn bài luyện nói bài văn giải thích một vấn đề

Soạn bài luyện nói bài văn giải thích một vấn đề

SOẠN BÀI LUYỆN NÓI: BÀI VĂN GIẢI THÍCH MỘT VẤN ĐỀ

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Câu hỏi 1: Lập dàn bài cho một trong các đề văn (SGK tr. 98) và chuẩn bị phát biểu miệng.

Gợi ý:

Tham khảo bài làm chi tiết tại đây: Tại sao Phạm Duy Tốn lại đặt nhan đề Sống chết mặc bay cho tác phẩm của mình?

II. THựC HÀNH TRÊN LỚP

– HS chọn một trong các đề đã lập dàn ý đế trình bày trước nhóm, sau đó cử đại diện trình bày trước lớp đế các bạn nghe và nhận xét.

– Thầy, cô giáo lắng nghe và đưa ra nhận xét, đánh giá về bài luyện nói chung cùa cả lớp.