Speak Unit 1 Lớp 8 Trang 11

 UNIT 1: MY FRIENDS

SPEAKING (NÓI)

1. Read the dialogue. (Đọc bài đối thoại.)

Hoa : Người này thấp và ốm. Cô ấy có mái tóc dài màu bạch kim.

Lan : Phải đấy là Mary không ?

Hoa : Vâng.

2. Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table. (Bây giờ thay phiên thực.hiện những bài đối thoại tương tự. Dùng tính từ trong bảng.)

      Tầm vóc                                     Tóc

 cao lớn     mảnh khảnh            dài thẳng           đen / đen

 thấp           ốm                       ngắn quăn      vàng hoe / vàng hoe

 mập                                          hói                nâu 

a. Nam :    This person is tall and rather fat. He has short, dark hair.

Phong :     Is this Mr Khoi?

Nam :        Yes.

b. Phong:   This person is fat and short. He is bald (hói).

Thu:           Is this Mr Lai?

Phong:      That’s right.

c. Mai:        This person is slender. She has long, black hair.

Nga:           Is this Miss Lien?

Mai:            Yes. That’s her.

Hoa:           This person is tall and thin. She has curly, short blond hair.

Mai :           Is this Ann?

Hoa :          Yes.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 1 Lớp 8 Trang 10

 Listen and Read Unit 1 Lớp 8 Trang 10

 Listen Unit 1 Lớp 8 Trang 12

 Read Unit 1 Lớp 8 Trang 13

 Write Unit 1 Lớp 8 Trang 15

 Language Focus Unit 1 Lớp 8 Trang 16

Từ khóa: , ,