Speak Unit 2 Lớp 8 Trang 20

 UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

SPEAK (NÓI)

1. Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation. (Đặt các câu bên dưới dây theo thứ tự đúng để làm thành bài đối thoại đầy đủ.)

(b) . Eric : Hello.

(f). Adam : Hello. Can I speak to Eric, please? I’m Adam.

(j) . Eric : Hello, Adam. How are you?

(a). Adam : I’m fine. I’m going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like to come?

(i). Eric : Which band is it?

(c) . Adam : It’s The Kids in Town. You like it, don’t you?

(e). Eric : Yes. What time can we meet?

(k) . Adam : Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45. Let’s meet inside the center, at the café corner.

(g) . Eric : That’s fine. See you at 7.15. Thank you, Adam.

(h) . Adam : Bye, Eric.

(d). Eric : Bye.

2. Complete the dialogue, Ba and Bao are arranging to play chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar arrangements. (Điền bài đối thoại, Ba và Bảo đang sắp xếp để chơi cờ. Hãy thực hành bài dối thoại với một bạn cùng học. Sau đó thực hiện các cuộc sắp xếp tương tự.)

Ba : Hello. 8 257 012.

Bao : Hello. Can I speak to Ba, please? I’m Bao.

Ba : Hello, Bao. How are you?

Bao : Fine, thanks. What about you?

Ba : Great. Me too.

Bao : Tonight I’m free. Let’s play some games of chess.

Ba : I’m sorry, I can’t play chess tonight. I’m going to do my homework. Bao : That’s too bad. How about tomorrow afternoon?

Ba : Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao : Well, shall we meet together at the Central Chess Club?

Ba : At the Central Chess Club? OK. Let’s meet at the front door. Bao : All right. Is two o’clock OK?

Ba : Great. See you tomorrow afternoon at 2 o’clock.

Tham khảo tiếp đáp án các phần sau:

 Getting Started Unit 2 Lớp 8 Trang 18

 Listen and Read Unit 2 Lớp 8 Trang 19

 Listen Unit 2 Lớp 8

 Read Unit 2 Lớp 8

 Write Unit 2 Lớp 8

 Language Focus Unit 2 Lớp 8

Từ khóa: , ,