Speaking Unit 12 Lớp 11 Trang 139

UNIT 12: THE ASIAN GAMES

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Theo cặp, dựa vào thông tin trong bàng thực hành hỏi đáp về thời gian, địa điểm, số nước tham gia, số các môn thể thao thi đấu của các Á Vận hội.

A: When and where were the 1st Asian Games?

B: They were held in 1951 in India.

A: How many countries took part in the Games?

B: Eleven countries took part in the Games.

A: How many sports were there at the Games?

B: There were six sports at the Games.

Task 2. Hoạt động nhóm, các em thay nhau nói về thành tích của các vận động viên Việt Nam tham gia A Vận hội lần thứ 14 – năm 2002 dựa theo mẫu ví dụ đã cho.

Ví dụ

– In bodybuilding, the Vietnamese athletes won one gold medal and one bronze medal.

–  In billiards, the Vietnamese athletes won one gold medal and one silver medal.

–  In karatedo, the Vietnamese athletes won two gold medals and one bronze medal.

–  In shooting, the Vietnamese athletes won one bronze medal.

–   In wushu, the Vietnamese athletes won one silver medal and one bronze medal.

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 12 Lớp 11 Trang 136

 Listening Unit 12 Lớp 11 Trang 141

 Writing Unit 12 Lớp 11 Trang 143

 Language Focus Unit 12 Lớp 11 Trang 144

Từ khóa: , ,