Speaking Unit 12 Lớp 12 Trang 131

UNIT 12: WATER SPORTS

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Theo cặp, em hãy đọc tên một số môn thể thao dưới nước, sau đó ghép chúng với tranh.

• Scuba-diving                             môn lặn với bình khí

• Rowing                                     môn đua thuyền

• Windsurfing                              môn lướt ván buồm

• Water polo                                bóng nước

• Swimming                                 bơi lội

• Synchronized swimming            bơi nghệ thuật

Task 2. Theo cặp, em kể về các môn thể thao dưới nước dùng các thông tin cho sẵn.

Example.

Water polo is played in a pool. It is played with a ball and people play it in a team.

1. Rowing is usually played in a lake or on a river. It’s played in a boat and people in a learn use oars to push the boat lo go forwards.

2. Windsurfinc is played in the sea or a lake, especially where there is strong wind. It is played with a board and a sail. People can play it individually.

3. Scuba-diving is played in the sea. People who play it must have required equipment an air tank, a regulator, a pair of fins and a mask. People usually play it in pairs. This sport is rather dangerous when you dive in a deep sea because you can be attacked by sharks.

Task 3. Theo nhóm, các em hãy nói về môn thể thao dưới nước mà em thích (muốn tham dự). Giải thích lý do.

Example.

I prefer scuba-diving to water polo because it is adventurous. However, it can be dangerous because you can easily be attacked by sharks.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 12 Lớp 12 Trang 128

 Listening Unit 12 Lớp 12 Trang 132

 Writing Unit 12 Lớp 12 Trang 134

 Language Focus Unit 12 Lớp 12 Trang 135

 

Từ khóa: , ,