Speaking Unit 14 Lớp 12 Trang 155

 UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Đọc đoạn văn sau và trà lời câu hỏi.

WHO

Tổ chức Y Tế Thế Giới là một tổ chức của Liên Hiệp Quốc chuyên về y tế. Nó được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 1948. Mục tiêu của tổ chức này, như đã được đưa ra trong bán điều lệ, là việc các dân tộc đạt đến mức cao nhất về sức khoẻ. Các hoạt động chính của tổ chức Y Tế Thế Giới là thực hiện nghiên cứu để phát triển y học và cải thiện việc chăm sóc y tế trên thế giới.

Đáp án.

1. WHO stands for the World Health Organization.

2. It was established on 7 April 1948.

3. Its objective is the attainment by all peoples of the highest possible level of health.

4. Its main activities are carrying out research on medical development and improving international health care.

Task 2. Theo cặp, các em luyện hỏi và trả lời về hai tổ chức UNICEF và WWF dựa vào các thông tin tóm tắt đã cho.

UNICEF

A. What does UNICEF stand for?

B : It stands for (the) United Nations Children’s Fund.

A :When was it established?

B : In 1948.

A: Where is its headquarters located?

B : In New York.

A : What are its aims?

B : It advocates for the protection of children s rights, to help to meet their basic needs and help them reach their full potential.

A : What are its activities?

B : It provides supports and funds for the most disadvantaged children such as victims of war. disasters and extreme poverty, and carry out education development programs for children.

Task 3. Hãy nói cho bạn mình về các tổ chức quốc tế mà mình biết, dựa vào các thông tin ờ Task 1 và 2 hoặc dựa vào các kiến thức bản thân. 

A. Do you know anything about WWF?

B. OK. First, its name stands for World Wildlife Fund. This organization founded in 1961, has its headquarters in New York. Its aims are to protect endangered wild animals and their habitats. WWF ‘s main activities are to carry out research on endangered species and collect data on rare and endangered plants and animals. So far, thanks to its activities, a large number of endangered animals have been saved and preserved in reserves.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 14 Lớp 12 Trang 152

 Listening Unit 14 Lớp 12 Trang 156

 Writing Unit 14 Lớp 12 Trang 158

 Language Focus Unit 14 Lớp 12 Trang 159

 

Từ khóa: , ,