Speaking Unit 15 Lớp 10

UNIT 15: CITIES

SPEAKING (NÓI)

Task 1 : Hoàn chỉnh mỗi câu hỏi ở cột A bằng một từ thích hợp ở cột B.

1 – d                   2 – f

3-a/e                  5-c

4 – e                   6 – b /c

Task 2: Theo cặp, một em đọc thông tin về New York, em kia đọc thông tin về London. Sau đó hỏi và đáp về hai thành phổ này.

A: When was New York founded?

B: It was founded in 1642. And what about London?

A: It was founded in 43 AD.

B: What’s its population?

A: It has a population of about 7 million. How about New York’s population?

B: It has a population of 7 million, too.

Task 3: Em hãy đọc và thực hành bài hội thoại.

Task 4: Theo nhóm, các em hãy cho nhau biết em thích thành phố nào hơn, tại sao?

Ví dụ:

• I prefer London to New York because it has more parks and …

• I prefer New York to London because it has many tall buildings, it is the centre of…

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 15 Lớp 10

 Listening Unit 15 Lớp 10

 Writing Unit 15 Lớp 10

 Language Focus Unit 15 Lớp 10

Từ khóa: , ,