Speaking Unit 15 Lớp 11 Trang 170

UNIT 15: SPACE CONQUEST

SPEAKING (NÓI)

Task1. Theo cặp, đọc mẩu tin về Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lải, đặt câu hỏi và trả lời.

ĐÁP ÁN

1. What is the name of China’s first named spacecraft?

2. What is the name of the astronaut?

3. How old was he when he flew into space?

4. How important is the successful flight to China?

5. How many countries in the world have been able to carry out independently manned space activities? What are they?

Task 2. Theo nhóm, các em thay phiên nói về các sự kiện quan trọng trong công cuộc thám hiểm vũ trụ.

Từ khóa: , ,